EU-tuomioistuin- ja -rikkomusasiat

Ulkoministeriön oikeuspalvelun EU-tuomioistuinasiat-yksikkö vastaa Suomen edustamisesta komission Suomea vastaan käynnistämissä rikkomusasioissa ja EU-tuomioistuimessa vireillä olevissa oikeudenkäyntiasioissa.

EU-tuomioistuinasiat

Euroopan unionin tuomioistuimen (EU-tuomioistuin) tehtävänä on huolehtia siitä, että unionin perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia. Se varmistaa, että unionin oikeutta tulkitaan ja sovelletaan yhtenäisesti koko EU:n alueella. 

EU-tuomioistuin koostuu unionin tuomioistuimesta ja unionin yleisestä tuomioistuimesta.  Molemmat tuomioistuimet sijaitsevat Luxemburgissa.

Jäsenvaltio voi esiintyä EU-tuomioistuimessa erilaisissa rooleissa:

  • Jäsenvaltio voi nostaa kanteen unionin toimielintä tai toista jäsenvaltiota vastaan.
  • Jäsenvaltio voi joutua vastaajaksi unionin tuomioistuimeen EU-jäsenyysvelvoitteiden rikkomisesta koskevassa asiassa, jossa kantajana on Euroopan komissio.
  • Jäsenvaltiolla on oikeus esittää huomautuksia ennakkoratkaisuasioissa, joissa kansallinen tuomioistuin on pyytänyt unionin tuomioistuimen ratkaisua EU-oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa pääasiassa.
  • Jäsenvaltiolla on oikeus osallistua unionin tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin väliintulijana.

EU-rikkomusasiat

EU-rikkomusasialla tarkoitetaan komission jäsenvaltiota vastaan käynnistämää EU-jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevaa menettelyä. Menettelyn tarkoituksena on saavuttaa yhteisymmärrys jäsenvaltion ja komission välillä ilman, että asiaa tarvitsisi viedä unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Rikkomusmenettelyn aluksi komissio lähettää jäsenvaltiolle virallisen huomautuksen. Jollei jäsenvaltion viralliseen huomautukseen antama vastaus tyydytä komissiota, antaa se jäsenvaltiolle perustellun lausunnon, jonka jälkeen se voi nostaa jäsenvaltiota vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Suomen valtionasiamiehenä EU-tuomioistuimessa toimii ulkoministeriön EU-tuomioistuinasiat -yksikön päällikkö.

Lisätietoja:

Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa (toimintakertomus 2019)
EU-tuomioistuinasiat -yksikkö (ulkoministeriö)
EU-tuomioistuin ja EU-rikkomusasiat (ulkoministeriö)
Euroopan unionin tuomioistuin (EU:n virallinen verkkosivusto)
Curia (Euroopan unionin tuomioistuimen verkkosivusto)