Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finlands EU-ordförandeskap och flera rådsmöten diskuterades i EU-ministerutskottet

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.2.2019 10.21
Pressmeddelande 94/2019

Vid sitt möte fredagen den 15 februari fastställde EU-ministerutskottet det kommande EU-ordförandeskapets förfaringssätt och Finlands ståndpunkter inför flera rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet kom överens om förfaringssätt som styr ministeriernas förberedelser för Finlands EU-ordförandeskapsperiod och genomförandet av ordförandeskapet. Ett intensivt samarbete och smidigt informationsutbyte säkerställer att ärendena sköts med framgång. EU-ordförandeskapet medför inga förändringar i grunderna för det nationella samordningssystemet för EU-ärenden.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför utrikesrådet, som sammanträder den 18 februari för att diskutera Ukraina, Syrien, Afrikas horn och Venezuela. Utrikesrådet fastställer EU:s gemensamma budskap om unionens solidaritet och stöd till Ukraina. Därtill konstaterar rådet betydelsen av fri sjöfart och av genomförandet av Minskavtalet samt framhåller vikten av reformer i Ukraina och av rättvisa och fria president- och parlamentsval.

Allmänna rådet (den 19 februari) kommer att ta del av en översikt av EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021–2027. Dessutom diskuterar rådet agendan för Europeiska rådets möte i mars och olika sätt att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030 (Agenda 2030). Finland anser det vara viktigt att EU fortsätter sitt ambitiösa arbete och stärker sitt övergripande angreppssätt i fråga om hållbar utveckling. Allmänna rådet får också en översikt av de förfaranden enligt EU-fördraget som har inletts på grund av rättsstatsläget i Polen och Ungern. Finland framhåller vikten av att respektera rättsstatsprincipen. Den information som ligger till grund för EU-förfarandet ska vara tillförlitlig och verifierbar. Rådet inledde samråd med Polen i juni, och Finland anser att rådet också bör inleda samråd med Ungern.

Konkurrenskraftsrådet (den 18–19 februari) kommer att diskutera vilken betydelse värdekedjor har för EU:s konkurrenskraft. Finland framhåller att en starkare inre marknad för tjänster och bättre möjligheter att skapa nya affärsmodeller kan öka tillväxtpotentialen avsevärt. Konkurrenskraftsrådet kommer också att anta slutsatser om artificiell intelligens. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att åtgärderna och målen på EU-nivå stöder de nationella styrkorna inom de viktigaste AI-tillämpningsområdena.

EU-ministerutskottet behandlade också teman som ska diskuteras vid det informella mötet mellan handelsministrarna den 21–22 februari. Handelsministrarna kommer att diskutera moderniseringen av Världshandelsorganisationen WTO samt handelsförbindelserna mellan EU och Förenta staterna.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli