Yhteistyö hallinnon kanssa

 

Lausuntojen käsittelyprosessi

Neuvosto valitsee itsenäisesti käsittelemänsä hallituksen esitysluonnokset. Tavoitteena on, että arviointineuvosto ja ministeriö tekevät tiivistä yhteistyötä koko arviointiprosessin ajan.  

Hallituksen esitykset toimitetaan suomenkielisinä versioina valtioneuvoston kansliaan (hallituksenesitykset@vnk.fi) siinä vaiheessa, kun esitys lähtee lausunnolle. Samalla ilmoitetaan vastuuvalmistelija ja ajankohta, jolloin esityksen lausuntoaika alkaa ja päättyy, sekä ajankohta, jolloin esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.

Kun lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle ministeriölle. Arvioitavaksi annettava hallituksen esitys sekä siihen saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto (tai linkit niihin) toimitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon (kirjaamo@vnk.fi) ja neuvoston sihteeristölle. Neuvoston noin neljän viikon käsittelyaika alkaa, kun hallituksen esitys on saapunut kirjaamoon. Lausunto julkistetaan, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu.

 

Muu vuorovaikutus

Lainsäädännön arviointineuvosto ja kansliapäällikkökokous käyvät vuoropuhelua lainvalmistelun laadun kehittämisestä. Neuvosto kuulee kansliapäällikkökokousta hallinnon tärkeinä pitämistä hankkeista ja arviointineuvosto puolestaan informoi kansliapäällikkökokousta lainsäädännön kehittämisen yleisistä havainnoista.

Arviointineuvosto ja sen sihteeristö tapaavat säännöllisesti hallinnon edustajia. Tapaamisissa ministeriöiden edustajien kanssa on tyypillisesti tuotu esiin arviointineuvoston havaintoja lainvalmistelusta ja vaikutusarvioinneista yleisellä tasolla. Lisäksi on saatu jonkin verran palautetta neuvoston toiminnasta ja lausunnoista yleisesti.

Arviointineuvoston sihteeristö on osallistunut säännöllisesti säädösten sujuvoittamisryhmän kokouksiin kuluvana vaalikautena. Arviointineuvosto oli lisäksi edustettuna oikeuministeriön työryhmässä, joka valmisteli uudet ohjeet hallituksen esitysten laatimiseksi (HELO-työryhmä)