Johto ja organisaatio

Organisaatio

Valtioneuvoston kanslian päällikkö on pääministeri. Kanslian toimintaa johtaa pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri alivaltiosihteerin avustamana. Alivaltiosihteeri johtaa, valvoo ja kehittää kanslian osastojen, yksikköjen ja virkamiesten toimintaa.

Kansliassa toimivat EU-asioiden osasto, valtioneuvoston hallintoyksikkö, omistajaohjausosasto sekä viestintäosasto. Lisäksi kansliassa toimivat istuntoyksikkö, politiikka-analyysiyksikkö sekä taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö.

EU-asioiden osasto

Valtioneuvoston EU-asioiden osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän toiminnasta ja Suomen EU-politiikan johdonmukaisuudesta. Osasto toimii pääministerin ja eurooppaministerin valmistelukoneistona EU-asioissa sekä EU-ministerivaliokunnan sihteeristönä. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset, johtaa EU-asioiden komiteaa sekä osallistuu valmistelujaostojen työhön. EU-asioiden osaston edustaja on läsnä kaikissa neuvoston kokouksissa osana Suomen valtuuskuntaa.

EU-asioiden osasto käsittelee Euroopan unionin perussopimuksen muuttamista koskevat asiat sekä yhteensovittaa perussopimuksiin ja Euroopan unionissa käsiteltäviin valtiosopimuksiin ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiin liittyvät asiat. Sille kuuluvat myös EU:n kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat sekä tietyt EU-toimielimiä koskevat nimitysasiat.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö

Valtioneuvoston hallintoyksikön tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät ja valtioneuvoston kanslian sisäinen hallinto.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä hallintoa, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö hoitaa lisäksi tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat, tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät asiat, puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat sekä muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan valtioneuvoston kanslian toimialan tehtävien hoitamiseen ja jotka eivät kuulu jollekin toiselle osastolle tai osastoihin kuulumattomalle yksikölle.

Valtioneuvoston hallintoyksikköä johtaa osastopäällikkö. Osasto on jaettu viiteen toimialaan, joita johtaa kolme toimialajohtajaa, joiden alaisuudessa toimii 12 yksikköä.

Tietotoimiala

 • Tietojärjestelmäyksikkö
 • Tietotekniikkayksikkö
 • Tiedonhallintayksikkö

Tila ja turvallisuus -toimiala

 • Valmiusyksikkö
 • Tila- ja virastopalveluyksikkö

Henkilöstö- ja taloustoimiala

 • Henkilöstöyksikkö
 • Talousyksikkö

Sisäisen viestinnän ja tietotuen toimiala

 • Sisäisen viestinnän yksikkö
 • Tietotuki- ja julkaisuyksikkö

Käännös- ja kielitoimiala

 • Ruotsin kielen yksikkö
 • Vieraiden kielten yksikkö
 • Kielipalvelujen tukiyksikkö

Toimialojen lisäksi hallintoyksikössä on suoraan osastopäällikön alainen kehittämistoiminto, jota johtaa kehittämistoiminnon johtaja.

Kehittämistoiminnon tehtävänä on valtioneuvoston kanslian toiminnan ja toimintamallien kehittämisen koordinointi sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen hankehallinnan, laatutyön, kokonaisarkkitehtuurin sekä muiden johtamisen toimintamallien kehittäminen ja yhteensovittaminen.

Omistajaohjausosasto

Valtion omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Osaston tehtävänä on valtion omistajapolitiikka, valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus, yhtiöiden omistuspohjan laajentaminen ja omistusjärjestelyt sekä osakesijoittaminen. Lisäksi osasto vastaa omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittamisesta ja ministeriöiden välisestä yhteistyöstä omistajaohjausasioissa.

Viestintäosasto

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä, valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä sekä valtioneuvoston EU-viestinnän koordinoinnista.  Osasto huolehtii valtioneuvoston päätöstiedottamisesta, poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja suunnittelusta sekä valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta ja kehittämisestä.

Istuntoyksikkö

Istuntoyksikkö vastaa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksenteon asiantuntijapalveluista. Yksikön tehtäviin kuuluvat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon käytännön järjestelyt sekä pöytäkirjanpito istunnoissa. Yksikkö ohjeistaa ja kehittää päätöksenteon menettelyjä sekä ylläpitää ja kehittää valtioneuvoston sähköistä päätöksentekojärjestelmää. Istuntoyksikkö myös avustaa kaikissa hallituksen vaihdokseen ja kokoonpanon muutoksiin liittyvissä toimissa.

Politiikka-analyysiyksikkö

Politiikka-analyysiyksikkö tuottaa tietoa ja julkaisuja hallituksen tulevaisuustyöhön, ennakointiin ja talouspoliittisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi se toimii talousneuvoston sihteeristönä.

Taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö

Taloudellisten ulkosuhteiden yksikön tehtävänä on yhteensovittaa eri ministeriöissä käsiteltäviä Suomen taloudellisia ulkosuhteita koskevia asioita. Taloudellisten ulkosuhteiden hoitaminen tarkoittaa esimerkiksi vaikuttamista yritysten toimintaympäristöön Suomen ulkopuolella, yrityksille tarjottavia julkisrahoitteisia kansainvälistymispalveluja, Suomeen suuntautuvien investointien edistämistä sekä Suomen maakuvan ja tunnettavuuden parantamista.

Hallituksen strategiasihteeristö

Hallituksen strategiasihteeristön tehtävänä on huolehtia hallituksen strategiaprosessista ja sen toimivuudesta, valmistella hallituksen toimintasuunnitelma ja strategiaistunnot, sovittaa yhteen hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelu sekä huolehtia hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman seurannasta ja tuottaa tätä koskeva seuranta-aineisto. Strategiasihteeristö toimii osastoista ja yksiköistä erillisenä alivaltiosihteerin alaisena ja pääministerin valtiosihteerin ohjaamana sihteeristönä.