Johto ja organisaatio

Johto

Valtioneuvoston kanslian päällikkö on pääministeri. Kanslian toimintaa johtaa pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri alivaltiosihteerin avustamana. Alivaltiosihteeri johtaa, valvoo ja kehittää kanslian osastojen, yksikköjen ja virkamiesten toimintaa.

Organisaatio

Kansliassa toimivat EU-asioiden osasto, valtioneuvoston hallintoyksikkö, omistajaohjausosasto, viestintäosasto, strategiaosasto sekä istuntoyksikkö.

EU-asioiden osasto

Valtioneuvoston EU-asioiden osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän toiminnasta ja Suomen EU-politiikan johdonmukaisuudesta. Osasto toimii pääministerin ja eurooppaministerin valmistelukoneistona EU-asioissa sekä EU-ministerivaliokunnan sihteeristönä. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset, johtaa EU-asioiden komiteaa sekä osallistuu valmistelujaostojen työhön. EU-asioiden osaston edustaja on läsnä kaikissa neuvoston kokouksissa osana Suomen valtuuskuntaa.

EU-asioiden osasto käsittelee Euroopan unionin perussopimuksen muuttamista koskevat asiat sekä yhteensovittaa perussopimuksiin ja Euroopan unionissa käsiteltäviin valtiosopimuksiin ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiin liittyvät asiat. Sille kuuluvat myös EU:n kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat sekä tietyt EU-toimielimiä koskevat nimitysasiat.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö

Valtioneuvoston hallintoyksikön tehtävänä on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät ja valtioneuvoston kanslian sisäinen hallinto.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä hallintoa, sisäistä toiminnan ja talouden suunnittelua ja toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria.

Valtioneuvoston hallintoyksikköä johtaa osastopäällikkö. Osasto on jaettu viiteen toimialaan, joita johtaa kolme toimialajohtajaa, joiden alaisuudessa toimii 12 yksikköä.

Tietotoimiala

 • IT-yksikkö
 • Tiedonhallintayksikkö

Tila ja turvallisuus -toimiala

 • Valmiusyksikkö
 • Tila- ja virastopalveluyksikkö

Henkilöstö- ja taloustoimiala

 • Henkilöstöyksikkö
 • Talousyksikkö

Sisäisen viestinnän ja tietotuen toimiala

 • Sisäisen viestinnän yksikkö
 • Tietotuki- ja julkaisuyksikkö

Käännös- ja kielitoimiala

 • Ruotsin kielen yksikkö
 • Vieraiden kielten yksikkö
 • Kielipalvelujen tukiyksikkö

Toimialojen lisäksi hallintoyksikössä on suoraan osastopäällikön alainen kehittämistoiminto, jota johtaa kehittämistoiminnon johtaja.

Kehittämistoiminnon tehtävänä on valtioneuvoston kanslian toiminnan ja toimintamallien kehittämisen koordinointi sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen hankehallinnan, laatutyön, kokonaisarkkitehtuurin sekä muiden johtamisen toimintamallien kehittäminen ja yhteensovittaminen.

Omistajaohjausosasto

Valtion omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Osaston tehtävänä on valtion omistajapolitiikka, valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus, yhtiöiden omistuspohjan laajentaminen ja omistusjärjestelyt sekä osakesijoittaminen. Lisäksi osasto vastaa omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittamisesta ja ministeriöiden välisestä yhteistyöstä omistajaohjausasioissa.

Viestintäosasto

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä, valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä sekä valtioneuvoston EU-viestinnän koordinoinnista.  Osasto huolehtii valtioneuvoston päätöstiedottamisesta, poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja suunnittelusta sekä valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta ja kehittämisestä.

Strategiaosasto

Strategiaosaston tehtävänä on pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikan ennakointi ja suunnittelu, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen, hallituksen strategiatyö ja toimintasuunnitelman valmistelu, hallituspolitiikan raportointi sekä toimiminen hallituksen strategiaistunnon ja kansliapäällikkökokouksen sihteeristönä. Osastossa on kaksi yksikköä, yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö ja hallituspolitiikkayksikkö.  

Istuntoyksikkö

Istuntoyksikkö vastaa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätöksenteon asiantuntijapalveluista. Yksikön tehtäviin kuuluvat tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteon käytännön järjestelyt sekä pöytäkirjanpito istunnoissa. Yksikkö ohjeistaa ja kehittää päätöksenteon menettelyjä. Istuntoyksikkö myös avustaa kaikissa hallituksen vaihdokseen ja kokoonpanon muutoksiin liittyvissä toimissa sekä hallituksen työskentelyssä.

Istuntoyksikön tehtävänä on hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen ja muut niiden väliset yhteydet mukaan lukien hallituksen lainsäädäntösuunnitelman koordinointi ja ylläpito. Istuntoyksikkö vastaa hallituksen vuosikertomuksen toimittamisesta. Sen tehtävänä on myös lainsäädännön arviointineuvoston tuki, tasavallan presidentin kansliaa koskevat lainsäädäntöasiat sekä tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat ja valmiuslain käyttöönottoon valtioneuvostossa liittyvät yleiset kysymykset.