Työryhmä hallituksen tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

VNK018:00/2023 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK018:00/2023

Asianumerot VN/22228/2023

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 17.7.2023 – 31.8.2023

Asettamispäivä 17.7.2023

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon
ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto sisältää
myös esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin
kansainvälisesti. Työryhmän tulee työssään kuulla ainakin yhdenvertaisuusvaltuutettua
sekä tasa-arvovaltuutettua ja huomioida seuraavat kirjaukset hallitusohjelmassa:

Suomi edistää demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumista. Luottamuksen yhteiskunta ja hyvät väestösuhteet syntyvät siitä, että
Suomessa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja
yhdenvertaisuuteen lain edessä, syrjimättömyyteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa elämänsä
suuntaan.

Hallitus työskentelee määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden
edistämiseksi yhteiskunnassa. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi
Suomessa taustastaan riippumatta.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa syrjiä heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan,
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä
syystä.

Lisätietoja