Päästökattodirektiivin toimeenpano ja kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelu

YM036:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM036:00/2017

Asianumerot YM17/052/2017

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.12.2017 – 30.11.2018

Asettamispäivä 13.12.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi. Ehdotuksen tulee kattaa päästökattodirektiivissä ilmansuojeluohjelmalle asetetut vaatimukset ja muut ilmanlaadun parantamiseksi tarvittavat toimet. Lisäksi tehtävänä on tukea arktiselle neuvostolle tehtävän mustahiili ja metaani -selvityksen valmistelua.

Lähtökohdat

Päästökattodirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284 tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (päästökatodirektiivi) tuli voimaan 31.12.2016. Direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 1.7.2018 mennessä, artiklan 10.2 osalta kuitenkin jo 15.2.2017. Direktiivin 6 artiklan mukainen kansallinen ilmansuojeluohjelma on valmisteltava ja toimitettava Euroopan komissiolle viimeistään 1.4.2019.

Arktinen neuvosto

Arktisen neuvoston ministerit hyväksyivät vuonna 2015 puiteasiakirjan tehostetuista toimista mustahiili- ja metaanipäästöjen vähentämiseksi. Hankkeen tueksi alueen valtiot ovat sitoutuneet laatimaan kahden vuoden välein selvityksen suunnitelluista ja toteutetuista toimistaan mustahiili- ja metaanipäästöjen vähentämiseksi. Neuvosto on antanut lisäksi suosituksen vähentää musta-hiilipäästöjä 25 - 33 prosenttia vuoden 2013 päästöistä vuoteen 2025 mennessä.