Poikkeusolojen tiedotusohje

Tämä poikkeusolojen tiedotusohje täydentää valtioneuvoston kanslian keväällä 2002 anta-man valtionhallinnon viestintäsuosituksen poikkeusolojen tiedotuksen yleisohjetta. Ohje perustuu valtioneuvoston kanslian asettamien poikkeusolojen tiedotustyöryhmän, poikkeus-olojen alueellisen tiedotuksen työryhmän ja poikkeusolojen tiedotuksen jatkotyöryhmän muistioihin.

Ohje korostaa tiedotuksen koordinointia koko valtionhallinnossa, kunkin viranomaisen vas-tuuta toimialaansa koskevasta tiedotuksesta ja siihen varautumisesta sekä tiedotusta tukevan poikkeusolojen tutkimus- ja yhteystoiminnan merkitystä. Samalla on kehitettävä siviili- ja sotilasviranomaisten sekä toisaalta viranomaisten ja joukkoviestimien yhteistoimintaa.

Viranomaisten on myös kytkettävä tiedotussuunnittelu osaksi hallinnonalakohtaista valmius-suunnittelua. Valtakunnallisen ja alueellisen tiedotusvalmiuden ja yhteistoiminnan kehittä-miseksi on myös kehitettävä valmiuskoulutusta ja -harjoituksia.