Nationalspråksstrateg

Principbeslut av statsrådet

Nationalspråksstrategin är ett av spetsprojekten i statsminister Katainens regeringsprogram. Den gäller båda nationalspråken, finska och svenska, och är statsrådets första språkstrategi. Den juridiska grunden för nationalspråksstrategin utgörs av grundlagen och språklagstiftningen, som preciserar grundlagen.Nationalspråksstrategin är i enlighet med regeringsprogrammet indelat i ett långsiktigt strategidokument och statsrådets åtgärder för regeringsperioden 2011–2015.
Nationalspråksstrategin är ett utvecklingsprojekt, genom vilken man strävar efter att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland. Regeringen har som utgångspunkt att den gällande lagstiftningen, som gäller finskan och svenskan, i huvudsak är tidsenlig. Det brister i den praktiska tillämpningen av språklagstiftningen. Nationalspråksstrategin bottnar i insikten om att nuläget när det gäller finskan och svenskan inte är tillfredsställande på lång sikt. Strategin innehåller inte lagändringsförslag.
Utgångspunkter för nationalspråksstrategin är individens grundläggande språkliga rättigheter och den nytta och fördel som samhället har av tvåspråkighet. Ansvaret för verkställandet av strategin faller på flera aktörer och det allmänna ansvaret för uppföljningen åläggs justitieministeriet. Som bilaga i strategin finns praktiska verktyg för olika förvaltningsprocesser. Genom att använda verktygen kan man förbättra tillämpningen av språklagstiftningen.

Kieliversiot: