Puolueiden julkisia tukia ja niiden valvontaa uudistavan työryhmän muistio

Valtioneuvoston kanslia asetti 8.2.2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus paikallistasolle suunnatun puoluetuen käyttöönottamiseksi sekä selvittää puolueiden ja puolueyhdistysten saamien muiden julkisten tukien myöntämistä ja valvontaa sekä tehdä ehdotuksensa järjestelmän yhtenäistämiseksi. Muistiossa tehdään esitys paikallistasolle suunnattavan puoluetuen käyttöönottamisesta työryhmän toimeksiannon mukaisesti. Paikallistason puoluetuki voitaisiin ottaa käyttöön osoittamalla osa puoluelain nojalla poliittiseen toimintaan myönnettävästä avustuksesta käytettäväksi puolueiden paikallistason yhdistysten toimintaan. Muistiossa ehdotetaan muutettavaksi puoluelain säännöksiä tilintarkastuksesta sekä tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta niiden yhdistysten osalta, joille on myönnetty valtion talousarviossa puolueiden paikallistason yhdistysten toimintaan osoitettua avustusta. Muistiossa esitetään tarkennettavaksi tiedotustoiminnan ja viestinnän tuen käyttöä. Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki myönnettäisiin jatkossakin puolueille, mutta samalla asetettaisiin puolueille kielto käyttää avustuksena saatua tukea maksulliseen vaalimainontaan puoluelaissa määriteltäväksi ehdotettuna kampanja-aikana. Muistiossa selvitetään puolueita lähellä oleville yhteisöille myönnettäviä avustuksia, niiden myöntämisperusteita sekä edellytyksiä myöntää avustukset parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesti osana puolueelle myönnettävää avustusta. Työryhmä on arvioinut, että avustusten myöntäminen parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesti edellyttäisi määrärahalisäysten ohella muutoksia nuorison, tieteen ja vapaan sivistystyön valtionavustuksia koskevaan lainsäädäntöön. Avustusten jakoperusteiden sitominen parlamentaarisiin voimasuhteisiin vaikuttaisi nykyisten puolueita lähellä olevien yhteisöjen toimintaedellytyksiin.