Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland

I framtidsredogörelsen från Matti Vanhanens andra regering utvärderas klimat- och energipolitikens utmaningar på lång sikt ur såväl global som nationell synvinkel. I redogörelsen drar statsrådet upp riktlinjer för de mål och åtgärder som visar vägen mot ett välmående och utsläppssnålt Finland.Framtidsredogörelsen sträcker sig till mitten av detta århundrade, och vid behov ännu längre, och den omfattar både bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till effekterna. I redogörelsen behandlas dels energiproduktionen, dels också energianvändningen och trafiken samt skogarna och andra områden som är centrala med tanke på klimatskyddet.Enligt riktlinjerna i redogörelsen arbetar statsrådet aktivt för att den globala uppvärmningen ska begränsas till högst två grader. Detta förutsätter att de strikta utsläppsbegränsningarna utsträcks till alla centrala länder. Som ett led i det internationella samarbetet förbinder sig Finland att minska sina egna utsläpp till en hållbar nivå – till minst -80 procent jämfört med 1990 års nivå före år 2050. För att stödja detta övergår man på lång sikt till energisystem och persontrafik på väg som i praktiken är utsläppsfria.Byggandet av ett utsläppssnålt samhälle förutsätter kraftiga och snabba åtgärder på alla nivåer och sektorer. Det krävs att kommunerna, företagen, organisationerna och de enskilda medborgarna alla deltar i det gemensamma arbetet för klimatet. Klimataspekten ska integreras i allt beslutsfattande. Den nuvarande styrningen ska stärkas och nya styrmetoder tas i bruk.Som faktaunderlag för redogörelsen beställdes rapporter om de viktigaste klimat- och energipolitiska frågorna. Intressegruppspaneler och nätdiskussioner bidrog med beredningsmaterial. Även utarbetandet av bakgrundsscenarier för redogörelsen byggde på ett aktiverande arbetssätt.

Kieliversiot: