Maapohjien aluehintojen arviointimenetelmän kehittäminen kiinteistöverotuksessa

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä ehdotus maapohjan arvostamisen uudeksi menetelmäksi kiinteistöverotukseen. Kiinteistöverotuksessa maapohjan verotusarvo määritellään alueellisten markkina-arvojen perusteella. Tutkimuksessa esiteltävässä arvostamismenetelmässä hyödynnetään kiinteistörekisteriä ja kiinteistöjen ja asuntojen kauppahintatietoja siten, että maapohja pystytään jakamaan homogeenisiin hintavyöhykkeisiin. Arvostamisessa sovelletaan spatiaalisen liukuvan keskihinnan menetelmää, jolla hintavyöhykkeet muodostetaan alueittain toteutuneita kauppahintatietoja hyödyntäen. Asuntokauppojen hintatietoja tai alueiden keskihintoja käytetään maapohjan arvon määrityksessä silloin, kun rakentamattomien tonttien kauppoja ei ole tehty riittävästi tilastollista päättelyä varten.
Tutkimuksessa esitettävällä menetelmällä voidaan luoda koko maan kattava hinta-aluekartta. Menetelmä on myös kansainvälisesti uudenlainen ja edistyksellinen. Siinä hyödynnetään yksinomaan hallinnollisten rekistereiden tietoja toteutuneista kiinteistö- ja asuntokaupoista. Verotusta varten hinta-aluejakoa voidaan tihentää tai kasvattaa arvostamisperiaate säilyttäen. Yhtenäisen hinta-alueen sisällä voidaan käyttää verotusarvoa tarkentavia – joko korottavia tai alentavia – kertoimia.
Ehdotetun arvostamismenetelmän käyttöönotto lisäisi veron ajantasaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Menetelmä perustuu toteutuneisiin kauppahintatietoihin ja tarjoaa siten objektiivisesti perusteltavissa olevan arvion kiinteistön maapohjan verotusarvosta. Aluehinnat olisivat avoimesti verovelvollisten nähtävillä samoin kuin veron määräytymisperusteiden yksityiskohtainen kuvaus.