Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tässä raportissa tarkastellaan tuloverotuksen vaikutusta tehdyn työn määrään ja verotuloihin. Pääasiassa keskitytään ansiotulojen verotukseen ja siihen liittyviin käyttäytymisvaikutuksiin. Raportin aluksi esitellään keskeisimmät käsitteet liittyen tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksiin. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuskirjallisuuden tulokset tuloverotuksen vaikutuksesta työn määrään, verotettavaan tuloon sekä työhön osallistumiseen. Katsauksessa keskitytään laajoilla yksilöaineistoilla tehtyihin ja verouudistuksiin perustuvia koetyyppisiä asetelmia hyödyntäviin tutkimuksiin, joiden avulla voidaan luotettavasti tarkastella verotuksen ja työntekoon liittyvien valintojen syy-seuraussuhdetta. Erityisesti keskitytään suomalaisilla ja muilla pohjoismaisilla aineistoilla tehtyihin tutkimuksiin. Raportin lopuksi pohditaan, mitä tutkimustulosten perusteella voidaan oppia ja päätellä veropolitiikan vaikutuksesta työn tarjontaan ja verotuloihin.