Käyttäytymistieteellinen toiminta osana päätöksentekoa

Käyttäytymistieteellisen toiminnan taustalla on monitieteinen lähestymistapa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja päätöksentekoon. Käyttäytymistieteet hyödyntävät ajantasaista tutkimusta psykologian, sosiaalipsykologian, neurotieteiden ja muiden yhteiskuntatieteiden aloilta.

Ihmislähtöisen ja käyttäytymisen huomioivan hallinnon lähtökohtana on se, että tiedon rajat ja oletuksiin perustuvat odotukset ihmisten toiminnassa tunnistetaan. Käyttäytymistieteen avulla tutkitaan, miten kansalaiset ajattelevat, kokevat ja toimivat.

Käyttäytymistieteen innovaatiot ovat vaikuttaneet hallinnon kehittämiseen useilla eri politiikka-alueilla. Politiikka on kytköksissä ihmisten käyttäytymiseen, ja tämän tiedostaminen laajentaa ymmärrystä siitä, kuinka käyttäytymistiedettä hyödyntämällä haastaviakin sosiaalisia ongelmia voidaan ratkaista hyvän hallinnon keinoin.

Kettu-työryhmä

Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa -työryhmä sai alkunsa Käyttäytymistieteellisen neuvonannon hankkeena lokakuussa 2020 vastauksena koronapandemian tuomaan tarpeeseen.

Työryhmä tekee yhteistyötä julkisen hallinnon toimijoiden kanssa, vahvistaa hallinnon osaamista ja tekee kokeilevaa tutkimusta. 

Työryhmään kuuluu tiedeyhteisön ja organisaatioiden asiantuntijoita ja sen työskentelystä vastaa valtioneuvoston kanslian strategiaosasto. 

Työn elementit kytkeytyvät hallitusohjelman politiikan uudistamisen lupauksiin:

  • Poikkihallinnollisuus
  • Osallisuus
  • Tietopohjaisuus
  • Vaikuttavuus

Hallitusohjelman politiikan uudistamisen lupaukset

Kettu-työryhmä tekee kokeilevaa tutkimusta yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja tiedeyhteisön kanssa. Työryhmä toimii välittäjänä tutkijoiden ja virkahenkilöiden välillä ja ylläpitää verkostoja. Tutkimus lähtee usein liikkeelle tarpeesta ymmärtää paremmin jollakin politiikka-alueella ilmenevää ongelmaa mm. kyselyitä ja kansalaishaastatteluja hyödyntäen. Pilottitutkimuksissa ja kokeiluissa selvitetään parhaiten toimivia tapoja ennen lopullisia päätöksiä laajasta toteutuksesta tai sääntelystä.