Kilpailuehdotusta koskevat lisäkysymykset ja vastaukset

Koiviston muistomerkin suunnittelukilpailu

1.10.–15.11.2020 välisenä aikana tulleet kysymykset. Kysymykset vastauksineen julkaistaan viimeistään 30.11.2020 mennessä.

1.2–15.2.2021 välisenä aikana tulleet kysymykset. Kysymykset vastauksineen julkaistaan viimeistään 1.3.2021 mennessä.

Alla tähän mennessä saapuneet kysymykset ja niiden vastaukset.

Mikä on teoksen toteutukseen varattu budjetti?

Toteutettavalle teokselle ei ole asetettu enimmäisbudjettia.

Teoksen budjettia hahmotettaessa voi tukeutua kilpailuohjelman säännöissä kohdassa 2 kuvattuun muistomerkin luonnehdintaan. Lisäksi kilpailuohjelmassa viitataan Taustaa -kohdassa siihen, että tämä muistomerkkikilpailu jatkaa jo toteutettujen entisten Suomen tasavallan presidenttien virallisten muistomerkkien perinnettä. Toteutettava presidentti Koiviston muistomerkki tulee osaksi tätä muistomerkkikokonaisuutta.

Mikäli teoksessa on sellaisia ulokkeita, kulmia tai aukkoja, joihin esimerkiksi henkilö voi osua tai mahtua, onko ohjeistusta, mille korkeudelle tällaiset teoksen elementit tulisi vähintään sijoittaa?

Turvallisuudesta yleisesti

Helsingin kaupungilla ei ole erillistä taideteoksia koskevaa ohjeistuista. Muistomerkin suunnittelussa tulee noudattaa kilpailuehdotuksen tekijän omaa ammatillista näkemystä ja harkintaa sekä olemassa olevia turvallisuutta koskevia Suomen ja EU:n määräyksiä.

Lapsiturvallisuudesta voidaan todeta:

Yli 100 mm aukot tulisi sijoittaa vähintään 800 mm korkeudelle.

Mitä tässä kilpailuohjelmassa tarkoitetaan projektiolla? Mikä on yksityiskohtaisen projektion (II) ja havainnekuvan (III) ero?

Projektiot (II) ovat kohtisuoria esityksiä teoksesta ylhäältä ja sivulta. Havainnekuvat (III) ovat vapaamuotoisempia visualisointeja kilpailuehdotuksesta - esimerkiksi perspektiivikuvia piirustuksen tai kuvamontaasin muodossa. Kilpailuehdotusten yksityiskohtien ja ympäristöönsä soveltuvuuden arvioimiseksi niistä pyydetään sekä projektiokuvia että havainnekuvia.

Havainnekuvien (III) ei tarvitse olla välttämättä yhtä tarkkoja esityksiä teoksesta kuin tarkimpien projektiokuvien.

Onko mahdollista tehdä kirjallisen selostuksen (IV) kustannusarvio erilliselle A4-sivulle, mikäli kustannusarvion yksityiskohtainen esittäminen ei mahdu samalla A4-sivulle kuin muut vaaditut tiedot?

Mikäli kustannusarvion erittely vie A4-sivusta paljon tilaa ja tekijä katsoo, että kustannusarvio ei mahdu muiden tietojen kanssa yhdelle A4-sivulle, kustannusarvion voi tehdä omalle A4-sivulle. Tällöin pyydetyt tiedot tulee jaotella niin, että kaikki muut tiedot ovat omalla A4-sivulla ja kustannusarvion tiedot selkeästi omalla A4-sivulla.

Mikäli valmiin teoksen toteutuksessa käytetään apuna ulkopuolisia yrityksiä, voiko nämä yritykset jättää kustannusarviossa mainitsematta nimeltä anonymiteetin säilyttämiseksi?

Kustannusarviossa ei tarvitse nimetä yritysten nimiä tai tietoja.

Mikäli teoksen haluaa valaista kytkemällä teos kaupungin sähköverkkoon, täytyykö kustannusarviossa laskea valaistuksen vuosittainen sähkönkulutus?

Mistä sähköverkkoon liittämisen työkustannuksia voisi tiedustella?

Kyllä. Kustannusarviossa tulee olla arvio teoksen mahdollisesta vuosittaisesta sähkönkulutuksesta: kWh/vuosi ja suuntaa-antava arvio vuosikustannuksesta.

Helsingin kaupungin yleisillä alueilla olevat taideteokset kuuluvat kaupungin valaistussuunnitelmaan ja kaupunkivalaistuksen kustannuksiin. Valaistussuunnitelmat tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin taidemuseo HAMin kanssa. Tässäkin teoksessa HAM tekee ennen teoksen paljastamista alueen valaistussuunnitelman yhdessä taitelijan (tai oikeuksien haltijan) kanssa. Tätä taideteoksen yleistä valaistusta ei tarvitse sisällyttää kustannusarvioon. Kilpailuehdotuksen tekijä voi tehdä ehdotuksia teoksen yleisestä valaistuksesta.

Jos valaistus on olennainen osa teosta, on teoksen kustannusarviossa oltava mukana teoksen valon/valaistuksen toteuttamisen kustannus ja arvio valaistuksen vuosikustannuksesta.

Valaistuksen ja valo osana teosta –ratkaisujen kustannustaso vaihtelee erittäin paljon. Halvimmillaan kustannus on pienen valonheittiminen sijoittamisen kustannus jo olemassa olevaan valaisinpylvääseen noin 1.000 euroa ja hieman vaativamman kaivaus-ja asennustöitä edellyttävän ratkaisun osalta kaivuu- ja asennustyöt olisivat 10.000 euron suuruusluokkaa.

Kustannusarvioon riittää kilpailuehdotuksen tekijän arvio ja perustelut arviolle.

Mitä vesiaiheen poistaminen maksaisi?

Kilpailuehdotuksen tekijä tekee itse arvion vesiaiheen poistamisen kustannuksista. Jos purku tehdään muistomerkin rakentamisen yhteydessä, kustannusarvio on noin 10 000 euroa.

Kustannusarvioon riittää kilpailuehdotuksen tekijän arvio ja perustelut arviolle.

Minkälaisia rajoituksia alueen pohjoisreunan maanalaiset tilavaraukset asettavat teoksen perustusten syvyydelle? Kuinka syvälle perustukset voivat alueella ulottua?

Kilpailuohjelman liitteessä 6 on määritelty alueet, joilla on maanalaisiin tiloihin tai tilavarauksiin liittyviä rajoitteita. Liitteen 6 alue ma / maanalaiset tilat on sijoitettu niin, että sillä alueella perustukset voivat ulottua enintään 1 m syvyyteen. Ma/l –alueella on asemakaavassa varaus maanalaiselle liikennetunnelille (keskustatunneli). Tunneli on suunniteltu alueella päältä avattavaksi betonirakenteiseksi tunneliksi, joten varauksen toteutuessa jouduttaisiin alueelle sijoitettava teos ainakin väliaikaisesti poistamaan. Valmisteilla olevassa maanalaisessa yleiskaavassa esitetään liikennetunnelille vaihtoehtoista linjausta, joten varauksen toteutuminen sellaisenaan on varsin epätodennäköistä.

Kuinka syvällä pintamaakerroksen alapuolella pilaantunut maaperä sijaitsee? Mikäli teoksen perustukset ulottuvat pilaantuneeseen maaperään asti, tuleeko pilaantuneen maaperän poistokustannukset budjetoida kustannusarvioon ja kuinka syvältä pilaantunutta maaperää on säännösten mukaan poistettava?

Kilpailuohjelman liitteessä 2 on kerrottu, kuinka syvällä pilaantunut maaperä sijaitsee. Täyttömaa ulottuu 1 …4 m syvyyteen.

Kyllä kustannusarviossa tulee olla arvio mahdollisen pilaantuneen maaperän poistosta aiheutuvista kustannuksista.

Pilaantuneiden maiden poistamisen lisäkustannukset ovat arviolta keskimäärin 40 eur/m3. Kustannuksiin vaikuttaa muistomerkin sijainti alueella, ja onko juuri sillä kohtaa aluetta pilaantunutta maata. Alue ei ole tasaisesti pilaantunut, joten kaivumaat voivat olla myös puhtaita. Jos koko kaivumassa on voimakkaasti pilaantunutta ja kyseessä on pieni erä, voi kustannus kohota lähelle 100 eur/m3.

Kustannusarvioon riittää kilpailuehdotuksen tekijän arvio ja perustelut arviolle.

Mitä tässä kilpailuohjelmassa tarkoitetaan ammattitaiteilijalla?

Tämän kilpailuohjelman tarkoittamat ammattitaiteilijat ovat mm. Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen jäsenet (MUU ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto), sekä taiteilijat, joilla on vastaavien järjestöjen jäsenyys muissa maissa taikka joilla on taidekoulutus tai todennettua taiteen ammatissa toimimista. Esimerkiksi arkkitehti tai muotoilija voi täyttää ammattitaitelijan määritelmän.

Tarkennus kilpailuohjelman kohtaan 3: kilpailuehdotuksesta toimitettavat luonnokset ja tiedot

Kilpailuohjelman kohdan 3 mukaisesti kilpailuehdotuksesta tulee toimittaa kaikki kohdissa I-V mainitut materiaalit.

Kohtien I-IV materiaali toimitetaan muistitikulla pois lukien fyysinen pienoismalli/t. Muistitikun lisäksi pyydetään toimittamaan myös paperitulosteet kohdista I-IV.

Kohtien I-IV A3- tai A4- tulosteet toivotaan paperilla, mielellään jäykälle alustalle pohjustettuna / kiinnitettynä.

Voivatko kilpailuohjelman kilpailuehdotuksesta toimitettavat tiedot 3.1. havainnekuvat digitaalisesta mallista ja tiedot 3.3. havainnekuvat teoksesta olla samoja kuvia?

Pienoismallia korvaavat havainnekuvat digitaalisesta mallista (3.1) ja havainnekuvat teoksesta (3.3) voivat olla samoja kuvia, jos kohdassa 3.3. määritellyt ehdot havainnekuville täyttyvät. Tällöin havainnekuviin tulee selkeästi merkitä, että havainnekuvat ovat sekä havainnekuvia digitaalisesta mallista että kilpailuohjelman kohdan 3.3. edellyttämiä havainnekuvia.

Onko kilpailuohjelman kuvaliitteitä mahdollista saada autocad-formaatissa?

Kilpailuohjelman kuvaliitteitä ei ole saatavissa autocad-formaatissa.

Onko teoksen enimmäiskorkeutta määritelty?

Toteutettavalle teokselle ei ole asetettu enimmäiskorkeutta. Teoksen suunnittelussa voi tukeutua kilpailuohjelman säännöissä kohdassa 2 kuvattuun muistomerkin luonnehdintaan.

Valokuvaaminen Pikkuparlamentin puistossa

Pikkuparlamentin puisto on julkinen paikka. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua ja kuvaaminen ei edellytä lupaa. Tämä ei koske drone-kuvauksia, joista on omat määräyksensä.