Meripolitiikan rahoitus

Osa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) rahoituksesta kohdennetaan EU:n yhdennetyn meripolitiikan toteuttamiseen. Rahastosta rahoitetaan toimia, joilla vahvistetaan kestävää merten ja valtamerten hoitoa edistämällä meriosaamista, merivalvontaa tai rannikkovartiostoyhteistyötä. Näitä toimenpiteitä rahoitetaan Suomessa valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella. Suunnitelma laaditaan meriasioita käsittelevien ministeriöiden edustajien muodostamassa ohjausryhmässä.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uuden ohjelmakauden 2021−2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma on hyväksytty valtioneuvostossa helmikuussa 2022 ja lähetetty Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ensimmäiset hakumenettelyt on avattu maaliskuussa 2022. Loput toimenpiteet on tarkoitus avata haettaviksi, kun komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman. 

Suomessa ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta 140 318 962 euroa vuosille 2021−2027 sisältäen sekä EU-rahoitusta sekä kansallisia varoja (valtio ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus).

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakautta 2014-2020 toteutetaan, kunnes kaikki ohjelmakauden hankkeet ovat tulleet päätökseen.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle. Resursseja kohdistetaan muun muassa valvonnan ja meren tilan seurannan vaikuttavuutta edistävien teknologioiden ja tietojärjestelmien käyttöönottoon ja näitä tukevaan kehitystyöhön ja innovointiin.

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätökset Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016–2020 sekä käyttösuunnitelmista 2016–2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022.

VNK:n päätökset ja käyttösuunnitelmat