Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Hallinnonala ja erityistehtävät

Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä. Kanslian vastuulla ovat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden toimialaan.

Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista.

Kansliassa hallinnoidaan myös useita erillisiä tai poikkihallinnollisia hankkeita sekä pysyviä ja väliaikaisia toimielimiä.

Toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Toimialaan kuuluvat myös Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat. Valtioneuvoston kanslia vastaa lisäksi valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleisestä omistajapolitiikasta.

Tehtäviä ovat myös valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen, valtioneuvoston organisointi, hallituksen toiminnan ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestäminen sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.

Kanslia vastaa valtioneuvoston yhteisestä tilannekuvasta, varautumisesta ja turvallisuudesta sekä häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta. Toimialaan kuuluvat myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen.

Valtioneuvoston kanslia vastaa myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisestä tietohallinnosta ja asiakirjahallinnosta sekä niihin liittyvästä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjauksesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. 

Lisäksi toimialaa ovat arkistonmuodostajan tehtävät, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittäminen ja yhteensovittaminen, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asiat sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset sisäiset palvelut.