Valtioneuvoston kanslian johto ja organisaatio

Valtioneuvoston linna, jossa lippu salossa

Johto

Valtioneuvoston kanslian päällikkö on pääministeri. Kanslian toimintaa johtaa pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri alivaltiosihteerin avustamana. Alivaltiosihteeri johtaa, valvoo ja kehittää kanslian osastojen, yksikköjen ja virkamiesten toimintaa.

Organisaatio

Valtioneuvoston kansliassa on viisi osastoa: EU-asioiden osasto, omistajaohjausosasto, viestintäosasto, strategiaosasto ja valtioneuvoston hallintoyksikkö. Lisäksi kansliassa on neljä erillisyksikköä: valtioneuvostoasiainyksikkö, valmiusyksikkö, henkilöstöyksikkö ja talousyksikkö.

Valtioneuvoston kanslian organisaatio 22.9.2023 alkaen

EU-asioiden osasto

Valtioneuvoston EU-asioiden osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän toiminnasta ja Suomen EU-politiikan johdonmukaisuudesta. Osasto toimii pääministerin ja eurooppaministerin valmistelukoneistona EU-asioissa sekä EU-ministerivaliokunnan sihteeristönä. Se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset, johtaa EU-asioiden komiteaa sekä osallistuu valmistelujaostojen työhön. EU-asioiden osaston edustaja on läsnä kaikissa neuvoston kokouksissa osana Suomen valtuuskuntaa.

EU-asioiden osasto käsittelee Euroopan unionin perussopimuksen muuttamista koskevat asiat sekä yhteensovittaa perussopimuksiin ja Euroopan unionissa käsiteltäviin valtiosopimuksiin ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiin liittyvät asiat. Sille kuuluvat myös EU:n kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat sekä tietyt EU-toimielimiä koskevat nimitysasiat.

Omistajaohjausosasto

Valtion omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Osaston tehtävänä on valtion omistajapolitiikka, valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus, yhtiöiden omistuspohjan laajentaminen ja omistusjärjestelyt sekä osakesijoittaminen. Lisäksi osasto vastaa omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittamisesta ja ministeriöiden välisestä yhteistyöstä omistajaohjausasioissa.

Strategiaosasto

Strategiaosaston tehtävänä on pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikan ennakointi ja suunnittelu, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen, hallituksen strategiatyö ja toimintasuunnitelman valmistelu, hallituspolitiikan raportointi sekä toimiminen hallituksen strategiaistunnon ja kansliapäällikkökokouksen sihteeristönä. Osastossa on kaksi yksikköä, yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö ja hallituspolitiikkayksikkö.  

Viestintäosasto

Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa pääministerin ja hallituksen viestinnästä, valtioneuvoston kanslian ulkoisesta viestinnästä sekä valtioneuvoston EU-viestinnän koordinoinnista.  Osasto huolehtii valtioneuvoston päätöstiedottamisesta, poikkeusolojen viestinnän johtamisesta ja suunnittelusta sekä valtionhallinnon viestinnän yhteensovittamisesta ja kehittämisestä.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö

Valtioneuvoston hallintoyksikkö hoitaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. Sille kuuluvat lisäksi muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan valtioneuvoston kanslian toimialan tehtävien hoitamiseen ja jotka eivät kuulu jollekin toiselle osastolle tai osastoihin kuulumattomalle yksikölle.

Yksikkö johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimintatapoja sekä tuottaa yhteisiä palveluja ja kehittää valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria.

Valtioneuvoston hallintoyksikköä johtaa osastopäällikkö. Osasto on jaettu kolmeen toimialaan sekä suoraan osastopäällikön alaisiin erilliseen tila- ja virastopalveluyksikköön ja kehittämistoimintoon. Toimialoja johtaa kaksi toimialajohtajaa, joiden alaisuudessa toimii seitsemän yksikköä. Osaston useiden yksiköiden toiminta jakaantuu edelleen ryhmiin.

Tietotoimiala

 • IT-yksikkö
 • Tiedonhallintayksikkö

Sisäisen viestinnän ja tietotuen toimiala

 • Sisäisen viestinnän yksikkö
 • Tietotuki- ja julkaisuyksikkö

Käännös- ja kielitoimiala

 • Ruotsin kielen yksikkö
 • Vieraiden kielten yksikkö
 • Kielipalvelujen tukiyksikkö

Osastopäällikön alaiset yksiköt ja toiminnot

 • Tila- ja virastopalveluyksikkö
 • Kehittämistoiminto

Valtioneuvostoasiainyksikkö

Valtioneuvostoasiainyksikkö vastaa valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen järjestämisestä sekä tarjoaa tukea hallituksen neuvottelujen ja hallituksen iltakoulujen järjestämiseen. 

Yksikkö

 • yhteensovittaa hallituksen ja eduskunnan työtä 
 • avustaa hallituksen vaihdoksissa ja hallituksen työskentelyssä 
 • toimittaa hallituksen vuosikertomusta
 • kehittää valtioneuvoston päätöksentekomenettelyjä
 • tukee lainsäädännön arviointineuvostoa
 • vastaa valtioneuvoston lainsäädäntösuunnittelusta.

Yksikölle kuuluu lisäksi säädös- ja päätösvalmistelutehtäviä, tasavallan presidentin arvonimiasioiden valmistelua sekä julkisen huomioimisen tehtäviä. Muita vastuualueita ovat valmiuslain käyttöönottoon valtioneuvostossa liittyvät kysymykset sekä eräät Ahvenanmaa-asiat.

Valmiusyksikkö

Valmiusyksikkö ohjaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä turvallisuutta sekä yhteensovittaa turvallisuuspalveluja. Valmiusyksikön tehtäviin kuuluu valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan kokoaminen ja poikkihallinnollinen kokonaisturvallisuusanalyysi, häiriötilanteiden hallinnan yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautuminen.

Valmiusyksikköön kuuluvat turvallisuus- ja valmiusryhmät sekä valtioneuvoston tilannekeskus. Valmiusyksikköä johtaa valtioneuvoston turvallisuusjohtaja.

Henkilöstöyksikkö

Henkilöstöyksikön tehtäviin kuuluvat valtioneuvoston kanslian henkilöstöasiat koko palvelussuhteen ajan. Yksikkö vastaa valtioneuvostotasolla henkilöstöpoliittisten linjausten ja toimintatapojen yhtenäistämisestä, osaamisen kehittämisen sekä työterveyshuollon tehtävistä. Henkilöstöyksikön tehtäväkenttään kuuluu lisäksi ylemmän johdon sihteeripalvelut.

Talousyksikkö

Talousyksikön tehtävänä on valtioneuvoston kanslian talouden ja toiminnan suunnittelu, talous- ja matkahallinto sekä keskitetty neuvonta ja tuki hankinnoissa. Yksikkö vastaa ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, taloushallinnon, hankintatoimen ja matkahallinnon ohjauksesta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Yksikkö antaa keskitettyä tukea ja neuvontaa muille ministeriöille hankinnoissa ja matkustuksessa.

Yksikölle kuuluvat myös puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen tietosuojan ohjaus ja yhteensovittaminen.