Sanasto

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin on yksi EU:n toimielimistä. Se toimii unionin lainkäyttöelimenä ja huolehtii yhdessä jäsenvaltioiden tuomioistuinten kanssa siitä, että unionin oikeutta sovelletaan ja tulkitaan yhtenäisesti. Luxemburgissa toimiva Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu kahdesta tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta ja unionin yleisestä tuomioistuimesta.

Unionin tuomioistuin

Unionin tuomioistuimessa käsitellään kaikki unionin toimielinten nostamat kanteet ja valitukset sekä kansallisten tuomioistuinten tekemät ennakkoratkaisupyynnöt.

Unionin yleinen tuomioistuin

Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee muun muassa jäsenvaltioiden ja yksityisten oikeussubjektien unionin toimielimiä vastaan nostamat kanteet.

Ennakkoratkaisu

Kansallisen tuomioistuimen pyynnöstä annettava päätös, jolla unionin tuomioistuin vahvistaa unionin oikeuden oikean tulkinnan. Itse oikeusriidan ratkaisee kansallinen tuomioistuin.

Suora kanne

Suoria kanteita voidaan nostaa asiasta riippuen sekä unionin tuomioistuimessa että yleisessä tuomioistuimessa. Tällaisia voivat olla esim. jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskeva kanne tai kumoamiskanne neuvoston tai komission päätöksen kumoamiseksi. Yleisen tuomioistuimen kanneasiassa antamasta ratkaisusta voidaan valittaa unionin tuomioistuimeen.

Väliintulo

Kolmannen osapuolen pyyntö saada tulla vireillä olevaan juttuun mukaan esittämään huomioita toisen osapuolen tueksi. Väliintulija tukee aina jutun jompaakumpaa osapuolta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Unionin tuomioistuimessa on yksitoista julkisasiamiestä. Julkisasiamies antaa ennen tuomioistuimen tuomiota ratkaisuehdotuksensa esillä olevaan asiaan. Ratkaisuehdotusta ei anneta kaikissa asioissa eikä se sido tuomioistuinta sen antaessa tuomiota.

Rikkomusmenettely

Komission perussopimuksen nojalla jäsenvaltiota vastaan käynnistämä menettely, jossa komissio katsoo jäsenvaltion rikkoneen unionin oikeutta.

Virallinen huomautus

Ensimmäinen virallinen vaihe rikkomusmenettelyä. Komissio asettaa jäsenvaltiolle virallisessa huomautuksessa määräajan, jonka kuluessa jäsenvaltio voi antaa vastineensa.

Perusteltu lausunto

Toinen vaihe rikkomusmenettelyä. Myös perustellussa lausunnossa komissio asettaa vastaamiselle määräajan. Jos jäsenvaltio tämän määräajan kuluessa toteuttaa komission vaatimukset, komissio ei voi enää viedä jäsenvaltiota tuomioistuimeen ko. asiassa.

Notifikaatio

Jäsenvaltiot ovat velvollisia saattamaan direktiivit voimaan kansallisessa oikeusjärjestyksessään sekä ilmoittamaan täytäntöönpanosta komissiolle. Kyseistä täytäntöönpanoilmoitusta kutsutaan notifikaatioksi.