Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke – tavoitteet ja työ

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen (PAKURI) tavoitteena on vahvistaa hallituspolitiikan strategisuutta ja parantaa valtioneuvoston toimeenpanokykyä. Hanke jatkaa vuonna 2015 tehtyä uudistusta (OHRA), jossa pääministeri Sipilän hallitus otti käyttöön uudenlaisen strategisen hallitusohjelman mallin.

Syksyllä 2017 julkistetun tunnettuusselvityksen perusteella hallituksen strategiamalliin suhtauduttiin myönteisesti, mutta etenkin toimeenpanon osalta nähtiin edelleen kehitettävää. Poliittisten toimijoiden ja virkamiesten väliseen suhteeseen toivottiin selkeyttä sekä politiikan vaikutusarviointeihin ja yleisemminkin tietoon perustuvaan politiikan tekemiseen parannusta. 

Kehittämiskohteet tunnistettu – suosituksia seuraavalle hallitukselle 

Tavoitteena on turvata strategisen hallitusohjelman uudistuksen jatkuvuus sekä tukea pääministerin edellytyksiä johtaa hallitusta kollegiona. Tarkoituksena on vahvistaa strategista ja poikkihallinnollista johtamisotetta valtioneuvostossa ja edistää valtioneuvoston yhtenäisyyttä. Hankkeessa etsitään keinoja, joilla voidaan varmistaa parhaat mahdolliset voimavarat ja työkalut hallitukselle uudistusten toteuttamiseen.

Hankkeessa valmistellaan vuoden 2018 loppuun mennessä seuraavalle hallitukselle konkreettisia suosituksia toimintamalleiksi ja työvälineiksi. Työssä on tunnistettu teemakokonaisuuksia, joista hanke tekee kehittämissuosituksia seuraavalle hallitukselle. Keskeisimmät teemat ovat:

  • politiikka- ja rahaprosessien parempi yhteensovitus
  • hallituspolitiikan koordinaation ja toimeenpanon tehostaminen tehostaminen
  • hallituksen yhteisen viestinnän vahvistaminen ja
  • ylivaalikautisen valmistelun systematisointi.

Työtä johtavat valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta ja valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä. Hankeryhmä on pieni ja työtapa on vahvasti verkottunut. Hanke työskentelee tiiviissä vuoropuhelussa seuranta- ja tukiryhmän kanssa, jossa on edustaja kustakin eduskuntapuolueesta. Syksyllä 2018 ministeriöiden kansliapäälliköt osallistuvat suositusten työstämiseen työpajoissa.

Alaryhmä pohtii hyvinvointitiedon tehokkaampaa käyttöä

Hankkeella on alatyöryhmä BKT+, joka selvittää hyvinvointitiedon laajempaa käyttöä hallituksen päätöksenteossa. Tavoitteena on tunnistaa sellaisia päätöksenteon tiedonkäytöntilanteita, joissa tietopohjaa tulisi laajentaa nykyisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laajempaa hyvinvointi- tai ennakointitiedon käyttöä.

Hankkeessa kartoitetaan käytössä olevia visuaalisia keinoja tiivistää indikaattoritietoa yhteen kuvaan. Lisäksi kokeillaan konkreettisesti kestävän kehityksen kuvaamista yhdellä kuvalla hyödyntäen kansallisia indikaattoreita.

Hankkeen perustiedot

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke rakentaa osaltaan yhtenäistä valtioneuvostoa ja poikkihallinnollista johtamisotetta. Hankkeessa valmistellaan vuoden 2018 loppuun mennessä suosituksia seuraavalle hallitukselle.

Perustiedot

BKT+-alahanke

BKT:ta täydentävän hyvinvointitiedon laajempi käyttö hallituksen päätöksenteossa (BKT+) -hanke pyrkii edesauttamaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Ryhmä toimii hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen alatyöryhmänä.

Perustiedot

OHRA-hanke

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke, ns. OHRA-hanke teki 2015 joukon suosituksia hallituksen toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi. Pääministeri Sipilän hallitus otti käyttöön hankkeessa valmistellun strategisen hallitusohjelman mallin.

Lisätietoa suosituksista