Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hanke


Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi
Hankenumero

VNK005:00/2013

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Wed Aug 14 00:00:00 EEST 2013

Toimikausi/aikataulu

Wed Aug 14 00:00:00 EEST 2013 - Wed Jan 31 00:00:00 EET 2018

Yhteyshenkilö

Timonen Pekka, vastaava pääsihteeri

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Juhlavuosi korostaa suomalaista kansanvaltaisuutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapautta ja oikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yhteiskunnassa. Juhlavuoden tavoitteena on myös välittää tietoa, edistää oppimista ja luoda edellytyksiä sitouttavalle keskustelulle niistä keskeisistä arvoista ja periaatteista, joille suomalainen moniarvoinen kansanvalta rakentuu. Vuosi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka Suomi kansakuntana ja osana pohjoismaita rakentui kiinteäksi osaksi Eurooppaa ja Euroopan Unionia.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on synnyttää mukaansa tempaava ja kiinnostava juhlavuosi, joka lisää yhteistä ymmärrystä Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä ja kansakunnan kehityksestä, Suomen ja suomalaisuuden merkityksestä nykypäivinä, sekä kansakunnan tulevaisuuden haasteista ja uudesta suunnasta. Historiallisen kehityksen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja sitä, kuinka syvenevä ja vaikutuksiltaan muuttuva globalisaatio vaikuttaa Suomeen ja kansakuntaan.
Juhlavuosi
- käsittelisi laaja-alaisesti ja eri näkökulmista Suomen valtiollista itsenäistymistä ja itsenäisyyden ajan tapahtumia,
- tarkastelisi kansakunnan kuvaa sekä etsisi uutta tulevaisuuden suuntaa,
- synnyttäisi keskustelua kansakunnan tilasta sekä kannustaisi arvioimaan kriittisesti ja harkitsemaan tulevaisuuden haasteita,
- korostaisi kansalaisten osallisuutta ja osallistumista monipuolisesti ja kattavasti,
- olisi mukaansa tempaava, kokoava ja kansalaisia laajasti kiinnostava,
- edistäisi oppimista ja ymmärrystä tulevaisuuden haasteista, sekä
- sisältäisi elämyksiä kaikille.

Tausta

Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. Yhteiskunnassa on osoitettu suurta mielenkiintoa juhlavuoden järjestelyjä kohtaan. Eri virastoilta, laitoksilta, kansalaisjärjestöiltä ja kansalaisilta on tullut lukuisia ehdotuksia ja aloitteita juhlien järjestämiseksi postimerkeistä uusiin rakennuksiin. Lähtökohtana on ottaa huomioon satavuotisjuhlan merkittävyys ja myös aiempien vastaavien suurten juhlahankkeiden kokemukset.

Kustannukset ja rahoitus

Projektista aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 23.90.26 Suomi 100 (3v), jollei jonkin asian osalta toisin sovita valtioneuvoston kanslian kanssa. Valtioneuvoston kanslia päättää määrärahan käyttämisestä. Valtuuskunnan jäsenille ja mahdollisille asiantuntijoille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Valtuuskunnassa olevien henkilöiden taustatahot vastaavat valtuuskunnan jäsenten matkakuluista.Hallitus saa käyttää sille valtioneuvoston kanslian osoittamaa määrärahaa ainoastaan projektista aiheutuviin menoihin. Hallitus raportoi toiminnastaan ja määrärahan käyttämisestä kuukausittain valtioneuvoston kanslialle. Hallituksen matkustamiseen sovelletaan valtion matkustussääntöä. Hallituksen on hankinnoissaan noudatettava hankintalainsäädäntöä. Hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta ja muista hallituksen valmistelemista sopimuksista päättää valtioneuvoston kanslia.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Projektin valtuuskunta päättää juhlavuoden yleisistä linjauksista projektin hallituksen valmisteltua asian. Valtuuskunnan sihteerinä toimii projektin pääsihteeri Hannu Hyttinen. Pääsihteeri valmistelee asiat juhlavuoden hallitukselle ja toimii juhlavuoden päätuottajana.

Projektin hallituksen tehtävänä on
- valmistella juhlavuoden ohjelmajulistus, jossa esitetään juhlavuoden keskeisimmät tavoitteet, periaatteet, teemat ja toteutusmuodot. Ohjelmajulistus luo puitteet ja suuntaviivat juhlallisuuksille ja ohjaa juhlaohjelmiston, tapahtumien, hankkeiden ja järjestelyjen suunnittelua,
- suunnitella, synnyttää ja sovittaa yhteen juhlavuoden tapahtumat, hankkeet ja järjestelyt kansallisella tasolla siten, että ne luovat juhlavuodesta mukaansatempaavan, kiinnostavan ja osallistavan,
- etsiä ja synnyttää yhteistyöratkaisut muiden juhlavuoden kannalta merkityksellisten kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien, hankkeiden ja järjestelyjen kanssa,
- vastata juhlavuoden toimeenpanosta ja toimeenpanon ohjauksesta,
- asettaa tarvittavat valmistelujaostot ja muut valmisteluelimet ja kuulee tarvittaessa asiantuntijoita,
- raportoi juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta säännöllisesti hallituksen iltakouluissa valtioneuvostolle sekä juhlavuoden valtuuskunnalle ja valtioneuvoston kanslian johdolle.

Juhlavuoden hallitus raportoi juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta säännöllisesti hallituksen iltakouluissa valtioneuvostolle sekä juhlavuoden valtuuskunnalle ja valtioneuvoston kanslian johdolle.

Valtioneuvoston kanslia tukee juhlavuoden organisaatiota. Valtioneuvoston kanslia nimeää tätä varten omasta organisaatiostaan vastuuvirkamiehet.

Valtioneuvoston kanslia voi täydentää projektiorganisaatiota projektin aikana.

Projektissa voidaan kuulla asiantuntijoita. Projektin hallitus voi asettaa erillisiä valmistelujaostoja.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Muut

Asiasanat

Suomi, Juhlavuodet

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jyrki Katainen, Erkki Tuomioja, Nina Brander

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sanila-Aikio Tiina I varapuheenjohtaja Saamelaiskäräjät Henkilökohtainen varajäsen

Projektin hallitus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Häikiö Martti professori Jäsen
Miettinen Karri muusikko Jäsen
Virkkunen Janne emerituspäätoimittaja Jäsen
Jakobsson Leif johtaja Svenska kulturfonden Jäsen
Lundmark Pekka toimitusjohtaja Jäsen
Heinonen Olli-Pekka valtiosihteeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Lehtomäki Paula valtiosihteeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Askola Irja piispa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli Jäsen
Bosco Manuela muotoilija Jäsen
Kosonen Mikko yliasiamies Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Jäsen
Suhonen Paola muotoilija, yrittäjä Ivana Helsinki Jäsen
Tolonen Asta kunnanjohtaja Suomussalmen kunta Jäsen
Pihlajamäki Riitta päällikkö YLE Jäsen
Zitting Antti toimitusjohtaja Sacotec Components Oy Jäsen

Projektin sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Toikka Anu hallinnollinen avustaja valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Hyttinen Hannu päätuottaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Brander Nina erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Parikka Riitta hallinnollinen avustaja Jäsen
Pirttilä Päivi viestintäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Innilä Suvi ohjelmapäällikkö Jäsen
Ketola Heidi markkinointikoordinaattori Jäsen
Lindholm Johan informatör Jäsen
Luoto Ossi ohjelmakoordinaattori Jäsen
Määttänen Susanna tiedottaja Jäsen
Nurminen Hanna hallinnollinen avustaja Jäsen
Seirala Viivi ohjelmakoordinaattori Jäsen
Vihavainen Sara viestintäasiantuntija Jäsen
Timonen Pekka pääsihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen

Projektin valtuuskunta

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Piispanen Pekka johtaja AKAVA ry Jäsen
Häkämies Jyri toimitusjohtaja Elinkeinoelämän keskusliitto Jäsen
Nuorteva Jussi pääjohtaja Kansallisarkisto Jäsen
Ekholm Kai ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjasto Jäsen
Husu-Kallio Jaana kansliapäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Hartikainen Klaus viestintäjohtaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Jäsen
Kostet Juhani pääjohtaja Museovirasto Jäsen
Vallisaari Eeva viestintäpäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Lehikoinen Anita kansliapäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pitkälä Aulis pääjohtaja Opetushallitus Jäsen
Siukola Jaana eduskunta-avustaja Perussuomalaiset rp. Jäsen
Holmberg Jukka liittojohtaja Sanomalehtien Liitto Jäsen
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kiukas Vertti pääsihteeri SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry Jäsen
Lehtonen Tuomas pääsihteeri Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Jäsen
Mannila Heikki pääjohtaja Suomen Akatemia Jäsen
Lyly Lauri puheenjohtaja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Mäkinen Kari arkkipiispa Suomen evankelis-luterilainen kirkko Jäsen
Anttila Tapio johtaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Jäsen
Kärkkäinen Päivi pääjohtaja Suomen Kansallisooppera Jäsen
Isohookana-Asunmaa Tytti valtiotieteen tohtori Suomen Keskusta rp. Jäsen
Vanhatalo Riitta toiminnanjohtaja Suomen Kotiseutuliitto Jäsen
Wikberg Kristina ruotsinkielisten ja kansainvälisten asiain johtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Ambrosius - metropoliitta Suomen ortodoksinen kirkko, Helsingin hiippakunta Jäsen
Tarkka Juha johtokunnan neuvonantaja Suomen Pankki Jäsen
Kujala Anssi varatoimitusjohtaja Suomen Yrittäjät ry Jäsen
Hindsberg Carl-Johan kehityspäällikkö Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. Jäsen
Karlsson Fred hallituksen puheenjohtaja Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Jäsen
Sirnö Minna johtaja Taiteen edistämiskeskus Jäsen
Tanner Teemu kansliapäällikkö tasavallan presidentin kanslia Jäsen
Virmavirta Jarmo professori Ulkosuomalaisparlamentti (USP) Jäsen
Kuokka Nelli johtaja VALO, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Jäsen
Tiainen Eila kansanedustaja Vasemmistoliitto rp. Jäsen
Vento Heikki filosofian maisteri Vihreä Liitto rp. Jäsen
Silvo Ismo julkaisujohtaja Yleisradio Oy Jäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Wilhelmsson Thomas kansleri Helsingin yliopisto Jäsen
Sairanen Lea puheenjohtaja Marttaliitto ry Jäsen
Österlund Markus pääsihteeri Svenska Finlands Folkting Jäsen
Timonen Marjo tieto- ja viestintäjohtaja eduskunta Jäsen
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisämininisteriö Jäsen
Jardi Pia hallituksen varapuheenjohtaja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE) Jäsen
Pajamo Pekka hallituksen varapuheenjohtaja, talousjohtaja Suomen Kansallisteatteri Jäsen
Sarassalo Lassi pääsihteeri Suomen Kotiseutuliitto Jäsen
Räsänen Päivi sisäministeri Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp. Jäsen
Kostiainen Leila pääsihteeri Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Palola Antti puheenjohtaja STTK ry toimihenkilökeskusjärjestö Jäsen
Sippola Sakari hallintoneuvos Suomen Veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA Jäsen
Katainen Jyrki pääministeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Urpilainen Jutta valtiovarainministeri valtiovarainministeriö Jäsen
Jakobsson Leif johtaja Svenska kulturfonden Jäsen
Bertell Ann-Luise puheenjohtaja Svenska Kulturfonden Jäsen
Manninen Hanna-Mari puheenjohtaja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Jäsen
Guttorm Juha hallintopäällikkö Saamelaiskäräjät Jäsen
Rämö Eero puheenjohtaja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Jäsen
Paasikoski Päivi viestintäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Lehto Liinu viestintäjohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Tarkka Helena hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Pursiainen Harri kansliapäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Heiskanen Tiina neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Anttila Elina johtaja Museovirasto Jäsen
Hellsten Matti puheenjohtaja EETU ry Jäsen
Kalliomaa Milla pääsihteeri Mannerheimin lastensuojeluliitto Jäsen
Edgren Helena ylijohtaja Suomen kansallismuseo Jäsen
Heinilä Terhi pääsihteeri Naisjärjestöjen Keskusliitto Jäsen
Näkkäläjärvi Klemetti Puheenjohtaja Saamelaiskäräjät Jäsen
Sanila-Aikio Tiina Puheenjohtaja Saamelaiskäräjät Jäsen
Stubb Alexander pääministeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Sipilä Juha pääministeri valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Rinne Antti valtiovarainministeri valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Raunio Christel toiminnanjohtaja Finlands svenska Marthaförbund r.f. Jäsen
Granberg Gunilla toiminnanjohtaja Marthaförbundet rf Jäsen
Nylynd Frida toiminnanjohtaja Finlands Svenska Marthaförbund Jäsen
Heinonen Olli-Pekka valtiosihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
stubb Alexander valtiovarainministeri valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Orpo Petteri valtiovarainministeri valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Grahn-Laasonen Sanni opetus- ja kulttuuriministeri Kansallinen Kokoomus rp. Jäsen
Paulig Anita hallituksen varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Naisjärjestöjen Keskusliitto ry Jäsen
Hyttinen Hannu päätuottaja valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Helin Satu toiminnanjohtaja Vanhustyön Keskusliitto Jäsen
Heino Timo osastopäällikkö ulkoasianministeriö Jäsen
Huhtaniemi Pekka ulkoasiainneuvos ulkoasiainministeriö Jäsen
Räty Arto kansliapäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Juusti Jukka kansliapäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Lipponen Päivi kansanedustaja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. Jäsen
Haatainen Tuula kansanedustaja Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp Jäsen
Heikkonen Merja puheenjohtaja Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf Jäsen
Könkkölä Kalle puheenjohtaja Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf Jäsen
Liukkonen Mervi viestintäjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Kairistola Tiina viestintäjohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Ikonen Elina akatemiaprofessori Suomen Kulttuurirahasto Jäsen
Pyykkö Riitta vararehtori Suomen Kulttuurirahasto Jäsen
Wahe Britt-Inger tiedotussihteeri Ahvenenmaan maakuntahallitus Jäsen
von Knorring Lena johtaja Ahvenanmaan maakuntahallitus Jäsen
Pajunen Jussi kaupunginjohtaja Helsingin kaupunki Jäsen
Storgård Johan teatterinjohtaja Svenska Teatern i Helsingfors Jäsen
Vapaavuori Jan pormestari Helsingin kaupunki Jäsen
Thibblin Joachim teatterinjohtaja Svenska Teatern i Helsingfors Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

74 asiakirjaa


 1. Suomi100 valtuuskunnan jäsenmuutokset

  Mon Oct 16 00:00:00 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/419461/PAATOS_20171024084000_419461.PDF


 2. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 6/2017

  Wed Jun 21 00:00:00 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/416870/POYTAKIRJA_20170829071000_416870.PDF


 3. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 5/2017

  Mon Jun 05 00:00:00 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/416869/POYTAKIRJA_20170829071000_416869.PDF


 4. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 4/2017

  Mon Apr 17 00:00:00 EEST 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/416868/POYTAKIRJA_20170829070000_416868.PDF


 5. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 3/2017

  Mon Mar 13 00:00:00 EET 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/416866/POYTAKIRJA_20170829070000_416866.PDF


 6. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 2/2017

  Thu Feb 16 00:00:00 EET 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/407756/POYTAKIRJA_20170322080000_407756.PDF


 7. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 1/2017

  Mon Jan 30 00:00:00 EET 2017  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/407755/POYTAKIRJA_20170322080000_407755.PDF


 8. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 19/2016

  Mon Dec 19 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/407754/POYTAKIRJA_20170322080000_407754.PDF


 9. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 18/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/407753/POYTAKIRJA_20170322075000_407753.PDF


 10. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnan kokous 2/2016

  Fri Nov 11 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/409526/POYTAKIRJA_20170410105000_409526.PDF


 11. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaprojektin valtuuskunnan jäsenmuutokset

  Mon Nov 07 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia/Valtioneuvoston hallintoyksikkö/Talousyksikkö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/259584/PAATOS_20161108121501_259584.PDF


 12. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 17/2016

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/261919/POYTAKIRJA_20161205121504_261919.PDF


 13. Jäsenmuutosesitys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden juhlatoimikuntaan

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Ålands landskapsregering
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 16/2016

  Mon Oct 24 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/261911/POYTAKIRJA_20161205101502_261911.PDF


 15. Jäsenmuutosesitys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskuntaan

  Fri Oct 21 00:00:00 EEST 2016  Suomen Kulttuurirahasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Jäsenesitys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaanVNK/543/05/2013 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektiVNK005:00/2013

  Mon Oct 03 00:00:00 EEST 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 12/2016

  Tue Aug 16 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/257177/POYTAKIRJA_20160908081502_257177.PDF


 18. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 11/2016

  Fri Aug 12 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/257176/POYTAKIRJA_20160908081502_257176.PDF


 19. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 10/2016

  Tue Jun 21 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/257175/POYTAKIRJA_20160908081502_257175.PDF


 20. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 9/2016

  Fri Jun 17 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/257171/POYTAKIRJA_20160908081501_257171.PDF


 21. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnan kokous 1/2016

  Mon Jun 06 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/409527/POYTAKIRJA_20170410105000_409527.PDF


 22. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 8/2016

  Mon May 16 00:00:00 EEST 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/257174/POYTAKIRJA_20160908081502_257174.PDF


 23. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 5/2016

  Thu Mar 17 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/251903/POYTAKIRJA_20160412131502_251903.PDF


 24. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 3/2016

  Tue Feb 09 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/250518/POYTAKIRJA_20160303091501_250518.PDF


 25. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 2/2016

  Thu Jan 28 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/250519/POYTAKIRJA_20160303091501_250519.PDF


 26. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 1/2016

  Tue Jan 12 00:00:00 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/250520/POYTAKIRJA_20160303091501_250520.PDF


 27. Jäsenmuutospäätös Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskuntaan

  Mon Dec 28 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/247008/PAATOS_20151228111503_247008.PDF


 28. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 11/2015

  Mon Dec 21 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/247656/POYTAKIRJA_20160120131502_247656.PDF


 29. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 10/2015

  Mon Nov 30 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/247659/POYTAKIRJA_20160120131503_247659.PDF


 30. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnan kokous

  Mon Nov 02 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/253959/POYTAKIRJA_20160606081501_253959.PDF


 31. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 9/2015

  Fri Oct 30 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/247655/POYTAKIRJA_20160120131502_247655.PDF


 32. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnan jäsenmuutos

  Mon Oct 05 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/243627/PAATOS_20151005081500_243627.PDF


 33. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 8/2015

  Mon Sep 28 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/244867/POYTAKIRJA_20151029141500_244867.PDF


 34. Jäsenesitys Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskuntaan

  Tue Sep 22 00:00:00 EEST 2015  Vanhustyön keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 35. Jäsenmuustospäätös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektiVNK005:00/2013

  Tue Sep 15 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/243172/PAATOS_20150924121501_243172.PDF


 36. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 7/2015

  Tue Sep 01 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/244854/POYTAKIRJA_20151029131502_244854.PDF


 37. Eronpyyntö Suomi 100 -hallituksesta

  Fri Aug 28 00:00:00 EEST 2015  Lundmark Pakka
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 6/2015

  Wed Jul 01 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/244853/POYTAKIRJA_20151029131502_244853.PDF


 39. Hakemus Suomi 100-valtuuskunnan jäseneksi

  Thu Jun 18 00:00:00 EEST 2015  Vanhustyön keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. Jäsenmuutospäätös

  Wed Jun 10 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/240625/PAATOS_20150702080712_240625.pdf


 41. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 5/2015

  Mon Jun 01 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/241993/POYTAKIRJA_20150825081501_241993.PDF


 42. Jäsenmuutos; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projekti; Finlands svenska Marthaförbund rf

  Thu May 28 00:00:00 EEST 2015  Finlands svenska Marthaförbund rf
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 4/2015

  Thu May 21 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/240058/POYTAKIRJA_20150619051501_240058.PDF


 44. Jäsenmuustospäätös; Saamelaiskäräjien edustajan vaihtuminen

  Mon Apr 27 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. Jäsenmuutosesitys; Ilmoitus edustajan vaihtumisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnassa

  Wed Apr 22 00:00:00 EEST 2015  Saamelaiskäräjät
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 3/2015

  Wed Apr 15 00:00:00 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/239867/POYTAKIRJA_20150615061502_239867.PDF


 47. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 1/2015

  Wed Mar 11 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/236570/POYTAKIRJA_20150311141502_236570.PDF


 48. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hankkeen hallituksen kokous 2/2015

  Tue Mar 03 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/238255/POYTAKIRJA_20150422071501_238255.PDF


 49. Oopperaprojektin hanke-esitys

  Fri Jan 23 00:00:00 EET 2015  Aslak - Perinteisen saamelaisen käsityön ja elinkeinotoiminnan tuki ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 50. Suomi 100 -teatteriproduktio

  Wed Jan 21 00:00:00 EET 2015  Itä-Suomen aluehallintovirasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 51. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hallituksen kokous 9/2014

  Tue Dec 16 00:00:00 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/234999/POYTAKIRJA_20150129091501_234999.PDF


 52. Jäsenmuutosesitys

  Thu Dec 11 00:00:00 EET 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Museoviraston esitys uudesta edustajasta Suomi 100 valtuuskuntaan

  Tue Dec 09 00:00:00 EET 2014  Museovirasto
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 54. Anomus; Team Finland - Suomi 100 vuotta - TEM:in kärkihanke

  Wed Dec 03 00:00:00 EET 2014  TEM
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 55. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden hallituksen kokous 8/2014

  Mon Nov 10 00:00:00 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/234998/POYTAKIRJA_20150129091501_234998.PDF


 56. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 7/2014

  Mon Oct 06 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/231258/POYTAKIRJA_20141110111500_231258.PDF


 57. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen valtuuskunnan kokoonpanon muutos

  Sat Sep 06 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/227978/PAATOS_20140918091501_227978.PDF


 58. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 6/2014

  Wed Aug 20 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/228793/POYTAKIRJA_20141007071501_228793.PDF


 59. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 5/2014

  Wed Aug 13 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/225984/POYTAKIRJA_20140820081500_225984.PDF


 60. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuakunnan kokoonpanon muutos

  Mon Aug 11 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/225761/PAATOS_20140818081501_225761.PDF


 61. Svenska kulturfondenin edustaja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnassa ja hallituksessa

  Wed Aug 06 00:00:00 EEST 2014  Svenska kulturfonden
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 62. Jäsenmuutosesitys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskuntaan

  Fri Jul 18 00:00:00 EEST 2014  Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
  Kirjeenvaihto | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 63. Saamelaiskäräjien edustajan nimeäminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaan

  Thu Jun 26 00:00:00 EEST 2014  Saamelaiskäräjät
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 64. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 4/2014

  Tue Jun 17 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/225295/POYTAKIRJA_20140811062324_225295.pdf


 65. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 3/2014

  Mon Apr 28 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/223669/POYTAKIRJA_20140625121500_223669.PDF


 66. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 2/2014

  Tue Apr 01 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/219827/POYTAKIRJA_20140423081500_219827.PDF


 67. Jäsenmuutospäätös; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunnan kokoonpanon muutos

  Tue Mar 25 00:00:00 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/218993/PAATOS_20140404091502_218993.PDF


 68. Jäsenesitys; Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA:n

  Thu Mar 13 00:00:00 EET 2014  Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta VEVA
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 69. Pöytäkirja; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 1/2014

  Fri Mar 07 00:00:00 EET 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/218707/POYTAKIRJA_20140402061503_218707.PDF


 70. STTK ry:n jäsenmuutosesitys; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta

  Tue Feb 25 00:00:00 EET 2014  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 71. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallituksen kokous 1/2013

  Tue Dec 17 00:00:00 EET 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/218706/POYTAKIRJA_20140402061503_218706.PDF


 72. Asettamispäätös; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin hallitus

  Fri Nov 15 00:00:00 EET 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/211288/ASETTAMISPAATOS_20131119141501_211288.PDF


 73. Asettamispäätös; Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projekti

  Wed Aug 14 00:00:00 EEST 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19398/211011/ASETTAMISPAATOS_20131113121942_211011.pdf


 74. Jäsenten nimeämispyyntö Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskuntaan

  Thu May 02 00:00:00 EEST 2013  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja