Terveet tilat 2028

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa”.

Valtioneuvosto on asettanut johtoryhmän vastaamaan ohjelman toimeenpanon ohjauksesta, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä parlamentaarisesta yhteistyöstä. Johtoryhmän lisäksi ohjelmalle on nimetty sihteeristö, joka koordinoi ohjelman toimeenpanoa.

tilatjaterveys.fi


Ajankohtaista

Terveet tilat 2028 -ohjelman tueksi toteutetaan kehittävä väliarviointi

13.10.2021 10.00
OKM STM VNK YM
Valtioneuvoston kanslia toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelmasta kehittävän väliarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa analyysi ohjelman toteuttamisesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä laatia analyysien pohjalta kehittämisesityksiä ohjelman jatkototeutukseen.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Sisäilmaongelmia on ennen kaikkea pyrittävä ennaltaehkäisemään

17.6.2021 8.24
STM VN TEAS
Hengitysliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Asumisterveysliiton ja Asianajotoimisto Alfan selvityksen mukaan sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy että ratkaiseminen vaativat kansalaisten asuntoihin ja sisäilmaan liittyvän tietämyksen lisäämistä sekä luotettavan ja oikean tiedon saatavuuden parantamista. Lisäksi viranomaisten neuvontaan kohdistuvia voimavaroja on lisättävä ja asiantuntijoiden pätevyys varmistettava yhteiskunnallisesti.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Sisäilmaongelmia torjutaan parhaiten pitkäjänteisyydellä, hyvällä yhteistyöllä ja selkeillä toimintamalleilla

10.6.2021 8.33
STM VN TEAS
10. kesäkuuta julkaistun selvityksen mukaan vakiintuneet toimintamallit ja pitkäjänteinen kiinteistökannan hallinta ovat usein onnistuneiden sisäilmatilanteiden taustalla.