Sosiaaliturvan uudistamisen peruspilarit

Toimi-hanke valmistelee tulevaisuuden sosiaaliturvan vaihtoehtoisia hahmotuksia seuraavien hallituksien päätöksenteon tueksi. Sosiaaliturvan uudistamiselle on tunnistettu vahva tarve. Parlamentaarisessa, laaja-alaisessa seurantaryhmässä on linjattu peruspilarit, jotka muodostavat uudistuksen pitkän tähtäimen tavoitteet. Ne ohjaavat useamman hallituskauden kestävää uudistustyötä.

Sosiaaliturva kaipaa uudistamista

 • Sosiaaliturvan ydintä on sosiaalisten riskien tasaaminen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaaminen. Suomalainen sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentulon turvaavista etuuksista.
 • Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet eri vaiheissa ja erillään, ja niiden yhteentoimivuutta on kehitettävä vastaamaan ihmisten tarpeita.
 • Suomalaisessa sosiaaliturvassa on kansainvälisesti nähty erityispiirteenä pitkät jaksot, jolloin tukea tarvitsevaa ihmistä ei kohdata eikä hänen tilanteeseensa tartuta. Tämä pitkittää ratkaisujen löytymistä ja lisää syrjäytymistä.
 • Toinen suomalaisen järjestelmän erityispiirre on toimeentulotuen huomattava rooli sosiaaliturvan ja asumistuen pitkäkestoisena täydentäjänä, mikä on erityisen ongelmallista asumisvalintojen kannusteiden kannalta.
 • Väestön ikärakenteen muutos, jota syntyvyyden aleneminen jyrkentää, tulee edellyttämään työllisyysasteen nostamista kestävyysvajeen kattamiseksi.
 • Työn murros muuttaa tulon hankkimisen tapoja ja elämäntilanteiden vaihtumisia, mikä haastaa sosiaaliturvassa käytetyt määritelmät ja järjestelmän joustavuuden.
 • Sosiaaliturvajärjestelmä on nykymuodossaan monimutkainen ja vaikeaselkonen. Pirstaleisuus korostuu sektorirajoja ylitettäessä. Tulorekisteri mahdollistaa monia uudenlaisia ratkaisuja.

Sosiaaliturvan peruspilarit

 • Sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolen pitämisen velvoitteesta.
 • Sosiaaliturvan tulee omalta osaltaan vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista.
 • Palveluiden ja etuuksien tulee nivoutua paremmin yhteen.
 • Sosiaaliturva tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.
 • Sosiaaliturvajärjestelmän tulee muodostaa nykyistä selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä kokonaisuuksia.