Mitä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen toteuttaminen edellyttää?

Hankkeen parlamentaarinen, laaja-alainen seurantaryhmä on todennut eräitä yhteisiä näkemyksiä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelusta.

Sitoutuminen ja pitkäjänteisyys

Pitkän aikavälin tavoitteet muodostavat uudistuksen peruspilarit, jotka mahdollisimman suurelta osin kestävät yli hallituskausien.                                                                                                                           

Uudistuksen valmistelu

  • Uudistus toteutetaan vaiheittaisena.
  • Järjestelmän rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen eri vaiheissa ja eri osa-alueilla tähtää pitkän aikavälin tavoitteisiin.
  • Uudistukselle laaditaan usealle hallituskaudelle ulottuva tiekartta.
  • Valmistelua tehdään parlamentaarisesti, poikkihallinnollisesti ja laaja-alaisesti eri alojen asiantuntemusta hyödyntäen.
  • Asumisen tukemisella on yhteys asuntopolitiikkaan.
  • Palveluiden kehittäminen on kiinteä osa valmistelua.

Näkemyksiä valmistelun jatkamisesta

Sosiaaliturvan uudistamista koskevat linjaukset ovat osa hallituksen päätöksentekoa, ja hallituksen keskeiset tavoitteet ohjaavat uudistuksen painotuksia ja pyrkimyksiä.

Jatkovalmistelun perustana ovat poliittisessa päätöksenteossa tehdyt perusvalinnat sosiaaliturvan suunnasta: onko sosiaaliturva vastikkeellista, ja jos, niin missä määrin ja miltä osin. Onko lähtökohtana kotitalouskohtaisuus ja perheen sisäinen vastuu vai yksilöllisempi painotus. Perustuvatko etuudet ja palvelut syyperustaan, tarveharkintaan vai universaaleihin oikeuksiin.

Valinnat ovat edellytys järjestelmän uudistamiseen. Tiekartta vaiheittaista valmistelua varten voidaan muodostaa, kun linjaus uudistuksen laajuudesta ja perusvalinnoista on tehty. Asiantuntijatyönä valmisteltavien lainsäädäntö- ja järjestelmämuutoksien työstämisessä perusvalinnat ja pitkän aikavälin tavoitteet, kuten seurantaryhmän linjaamat peruspilarit, selkeyttävät päätöksentekoon tuotavien osaratkaisujen ja keinojen valmistelua.  

Seurantaryhmän yhteisen näkemyksen mukaisesti sosiaaliturvan uudistamisessa voidaan ottaa eräitä askelia, riippumatta poliittisten linjausten vaiheesta ja sisällöstä:

Palvelujen kehittäminen

Palvelujen merkitys osana osaamisen, työllistymisen ja toimeentulon kokonaisuutta on tunnistettu merkittäväksi. Oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut yhdessä etuusjärjestelmän kanssa muodostavat turvaavan ja yhteisöön palauttavan kokonaisuuden.

Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen 

Merkittäviä askelia sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttämisen ja ymmärrettävyyden suuntaan voidaan tehdä jo nykyjärjestelmän pohjalta, lisäämällä digitalisaation ja tekoälyn käyttöä. Tulorekisteri antaa siihen uusia mahdollisuuksia. Hyötyjä voidaan vahvistaa mm. yhtenäistämällä hajanaisia määritelmiä. Kestävä ratkaisu on ihmisen itse hallitseman tiedon käytön lisääminen.