Tilannekeskustoiminta

Oikean tiedon saatavuus, toimivaltaisen viranomaisen käsitys tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä sekä heidän arvionsa tilanteen kehittymisvaihtoehdoista luovat edellytykset päätöksenteolle ja johtamiselle kaikilla toiminnan tasoilla. Operatiivinen vastuu johtamisesta ja tilannekuvasta on toimivaltaisella viranomaisella.

Valtiojohdon tilannekuvan ylläpitäminen on valtioneuvoston kanslian strateginen tehtävä. Valtioneuvoston kansliassa toimii valtioneuvoston tilannekeskus, joka tuottaa reaaliaikaista turvallisuustapahtumatietoa ja toimivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua tilannekuvaa.

Tilannekeskus yhdistää eri viranomaisilta ja avoimista lähteistä saadut tiedot ja raportoi niiden pohjalta valtionjohdolle ja eri viranomaisille. Tilannekeskus toimii myös Suomen kansallisena yhteyspisteenä muun muassa Euroopan unionin suuntaan erikseen määritellyllä tavalla.