FI SV EN

Aikataulu

Valtioneuvoston kanslia asetti tulevaisuusselonteko-hankkeen 20.3.2012. Valtioneuvosto päätti 30.10.2013 antaa Kestävällä kasvulla hyvinvointia -selonteon eduskunnalle, jossa sen käsittely käynnistyi 7.11.2013. Tulevaisuusvaliokunta valmisteli tulevaisuuselontekoa koskevan mietinnön, ja eduskunta päätti 1.10.2014 hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton.

Hankkeen vaiheet

1. Ennakointivaihe

Vaiheen tavoitteena oli luoda näkemyksiä tulevaisuuden suunnista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja ratkaisuja Suomen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin rakentamiselle ja ylläpitämiselle. Sitra, Suomen Akatemia, Tekes ja työ- ja elinkeinoministeriö olivat valtioneuvoston kanslian kumppaneita ennakoinnin läpiviemisessä. Ennakointivaihe oli kaksiosainen:

  • Ennakoinnin ensimmäisessä osassa kuultiin verkkokyselyissä kansalaisia, analysoitiin tausta-aineistoja ja järjestettiin työpajoja. Tämän työn pohjalta kestävän kasvun ja hyvinvoinnin tulevaisuuden kysymykset kiteytettiin kuudeksi teemaksi. Tämä työ saatiin valmiiksi keväällä 2012.
  • Ennakoinnin toinen osa käynnistyi kesällä 2012. Ennakoinnin kuutta teemaa pohdittiin työryhmissä, jotka hahmottivat tulevaisuuskuvia vuodelle 2030 ja miettivät kehityspolkuja tulevaisuuden saavuttamiseksi. Samanaikaisesti järjestettiin myös alueellisia kuulemistilaisuuksia seitsemällä paikkakunnalla. Ennakointi valmistui vuoden 2013 alussa ja ennakointiraportti julkistettiin 14.2.2013.

2. Strategiavaihe

Tuloksena oli hallituksen tulevaisuusvisio ja toimintalinjaukset. Vaihe käynnistyi vuoden 2013 alussa ja päättyi selonteon antamiseen eduskunnalle.

3. Toimeenpanovaihe

Toimeenpano käynnistyi selonteon valmistuttua. Toimeenpanossa keskeisiä kysymyksiä ovat mm. kokeilujen avulla tehtävä uudistustyö, ennakoinnin kansallisen toimintatavan kehittäminen ja avoimen tiedon mahdollisuuksien hyödyntäminen. Selonteon linjaukset ovat keskeisenä lähtökohtana, kun ministeriöt valmistelevat  tulevaisuuskatsauksiaan – katsaukset julkistettiin syyskuussa 2014.

Tulevaisuuskatsaukset 2014