Yhdenvertaisuuden edistäminen

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 31. elokuuta 2023 tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto sisältää paljon toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia. 

Toteuttamisesta vastaa hanke, jonka valtioneuvosto asetti ajalle 16.11.2023–31.3.2027. Tiedonannon toimeenpanon tueksi kootaan syrjintään ja rasismiin liittyvää tietopohjaa. Tiedonannon sisältämät toimet suunnitellaan ja toteutetaan eri ministeriöissä. Moni niistä jatkuu läpi hallituskauden.

Hankkeelle on asetettu poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat valtiosihteerit

  • Risto Artjoki, valtioneuvoston kanslia
  • Riikka Slunga-Poutsalo, valtiovarainministeriö
  • Mikaela Nylander, opetus- ja kulttuuriministeriö ja
  • Päivi Nerg, maa- ja metsätalousministeriö.

Poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat mukana kaikki ministeriöt. Sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa ja työskentelee tiiviisti oikeusministeriön kanssa. Oikeusministeriö vastaa yhdenvertaisuuden edistämisestä valtioneuvostossa.

Hanke tekee aktiivista sidosryhmäyhteistyötä toimikautensa aikana. Sen budjetti on 6 miljoonaa euroa.

Hallituksen toimet tiedonannon pohjalta

Hallitus valmistelee vuosina 2021–23 toteutetun Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman jatkon hallitusohjelman pohjalta. Ohjelman laadinta, toimenpiteiden koordinaatio ja seuranta tehdään pääministerin ja valtioneuvoston kanslian johdolla. Hallitus ohjaa riittävät resurssit toimenpiteille budjettiriihessä menokehysten puitteissa. 

Ohjelma laaditaan ottamalla huomioon EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025. Hallitus arvioi tilannetta ja jatkotoimien tarvetta puoliväliriihessään vuonna 2025. Jatkotyö tehdään laajasti osallistaen ja siinä hyödynnetään tämän tiedonannon valmistelussa toteutettua kuulemiskierrosta. Toimintaohjelman jatko sisältää muun muassa alla listatut toimet.