Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto: yhdyskuntajätevesidirektiivin vaikutuksia kuluttajiin tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.6.2023 10.56
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission esityksestä yhdyskuntajätevesidirektiiviksi. U-kirjelmässä on kuvattu selkeästi esityksen keskeistä sisältöä ja Suomelle mahdollisesti ongelmallisia kohtia. Vaikutuksia kotitalouksiin, viranomaisiin ja toiminnanharjoittajiin tulisi kuitenkin tarkentaa.

Yhdyskuntajätevesiä koskevan lainsäädännön tavoitteena on suojella EU:n kansalaisia ja ekosysteemejä riittämättömästi käsitellyn jäteveden haitoilta sekä vähentää taajamista aiheutuvia päästöjä vesiin. Tavoitteena on myös ohjata jätevesisektoria kohti energia- ja ilmastoneutraaliutta sekä tukea sektorin siirtymistä kiertotalouteen.

Esityksen keskeistä sisältöä on käsitelty hyvin U-kirjelmässä. Asian jatkovalmistelussa voisi kuitenkin kuvata tarkemmin direktiiviehdotuksen suhdetta muuhun ehdotuksen kannalta olennaiseen EU:n ympäristösääntelyyn. 

Asian jatkovalmistelussa tulee arvioida direktiiviehdotukseen sisältyvän laajennetun tuottajavastuun taloudellisia vaikutuksia lääke- ja kosmetiikkatuotteiden tuottajille, maahantuojille ja jakelijoille. Laajennetusta tuottajavastuujärjestelmästä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa näille tahoille tulee myös arvioida.

Direktiiviehdotuksen vaikutuksia kotitalouksiin tulee kuvata asian jatkovalmistelussa. On odotettavissa, että lääkkeiden valmistajat siirtävät laajennetusta tuottajavastuujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset lääkkeiden hintoihin, jolloin lääkkeet voivat kallistua tai niiden saatavuus voi heiketä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston kirjelmästä (U 120/2022 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä, jonka ympäristöministeriö on antanut eduskunnalle. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että U-kirjelmän perusteella saa hyvän käsityksen direktiiviehdotuksen taustasta, sisällöstä ja tavoitteista. Kirjelmässä on tunnistettu keskeisiä vaikutuksia, mutta olennaisia vaikutuksia tulee vielä täsmentää.

Lisätietoja: Erityisasiatuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri, p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.