Lainsäädännön arviointineuvosto

Valtioneuvoston kansliaan perustettiin joulukuussa 2015 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.

Valtioneuvosto asetti 21.3.2019 lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudeksi 15.4.2019–14.4.2022. Ensimmäisen kerran arviointineuvosto asetettiin kolmivuotiskaudeksi keväällä 2016. Yleisistunto nimittää arviointineuvostolle puheenjohtajan ja enintään kahdeksan jäsentä, joista arviointineuvosto valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta, ja sen jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuuden perusteella. Jäsenet eivät voi tehtävässään edustaa edunvalvontaorganisaatiota, mutta voivat olla edunvalvontaorganisaation palveluksessa. Arviointineuvoston puheenjohtajan ja jäsenten merkittävimmistä sidonnaisuuksista ja luottamustehtävistä on saatavissa listaus neuvoston sihteeristöltä.

Arvioitavaksi valitut hallituksen esitysluonnokset

päivitetty 16.11.2020

 • Perhevapaauudistus (HE sairasvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta)
 • Laki kaivoslain muuttamiseksi
 • Genomikeskusta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksiä koskeva laki
 • Vanhuspalvelulaki II
 • Hoitotakuu (terveydenhoitolain muuttaminen)
 • Biopankkilain kokonaisuudistus
 • Tilintarkastuslain muuttaminen
 • EU:n jätesäädöspaketin toimeenpano
 • Tarkistukset valtion eläkerahastoa koskevaan lakiin
 • Vammaispalvelulaki
 • Kotitalouksien velkaantumista koskeva laki

 

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä:

Vuosikertomukset

Vuosikertomukset löydät valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta.

Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston kokoonpano ja perustiedot

Tehtävät ja toimintatavat

Tehtävät ja toimintatavat

Arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tehtävät ja toimintatavat

Lausunnot

Lausunnot

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita.

Arviointineuvoston lausunnot

Aloitteet ja kehittämistoimet

Aloitteet ja kehittämistoimet

Arviointineuvosto voi halutessaan tehdä aloitteita ja ehdottaa kehittämistoimia lainvalmisteluun liittyen.

Aloitteet ja kehittämistoimet