Talousneuvoston tehtävät

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee Suomen menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Talousneuvosto pyrkii luomaan yhteistä tilannekuvaa sekä vahvistamaan ja syventämään talouspoliittisia päätöksiä edeltävää laaja-alaista ja analyyttista keskustelua talouden kasvu-, tasapaino- ja rakennekysymyksistä.

Talousneuvosto toimii myös keskustelufoorumina hallituksen, Suomen Pankin ja etujärjestöjen välillä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Suomen talousneuvosto osallistuu EU-maiden talousneuvostojen väliseen yhteistyöhön.

Talousneuvoston toiminta perustuu sitä koskevaan lakiin ja asetukseen, jossa sen tehtävät on määritelty:

  1. tarkastella tutkimusten ja selvitysten pohjalta maan talouden ja taloudellisen toimintaympäristön tilaa, rakennetta ja kehityssuuntia sekä talouspolitiikkaa; 
  2. keskustella tasapainoisen taloudellisen kehityksen edistämisestä kansallisesti ja Euroopan unionin tason toimin ottaen huomioon tuotannon kasvun, työllisyyden, julkisen talouden tasapainon sekä yksilöiden, alueiden ja sukupolvien välisen tulonjaon;
  3. jakaa informaatiota euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta; 
  4. edistää toimialaansa kuuluvista asioista käytävää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sekä
  5. tehdä toimialansa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti pitää yhteyttä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan sekä vastaaviin kansallisiin neuvostoihin ulkomailla.

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa pois lukien kesäkuukaudet. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Talousneuvostossa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Talousneuvosto asetetaan hallituskaudeksi. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.