Lausunnot

Neuvosto valitsee itsenäisesti käsittelemänsä hallituksen esitysluonnokset. Tavoitteena on, että arviointineuvosto ja ministeriö tekevät tiivistä yhteistyötä koko arviointiprosessin ajan.  

Hallituksen esitykset toimitetaan suomenkielisinä versioina valtioneuvoston kansliaan ([email protected]) siinä vaiheessa, kun esitys lähtee lausunnolle. Samalla ilmoitetaan vastuuvalmistelija ja ajankohta, jolloin esityksen lausuntoaika alkaa ja päättyy, sekä ajankohta, jolloin esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.

Kun lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle ministeriölle. Arvioitavaksi annettava hallituksen esitys sekä siihen saadut lausunnot ja lausuntoyhteenveto (tai linkit niihin) toimitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ([email protected]) ja neuvoston sihteeristölle. Neuvoston noin neljän viikon käsittelyaika alkaa, kun hallituksen esitys on saapunut kirjaamoon. Lausunto julkistetaan, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu.

Arvioitavat asiat

Arviointineuvoston lausunnossa arvioidaan taloudellisten vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita.

Lausunnossa otetaan kantaa siihen, ovatko hallituksen esityksen tavoitteet, merkittävimmät vaikutukset, muutosten vaikutusmekanismit sekä arviot kustannuksista ja hyödyistä kuvattu riittävällä tavalla (kotitaloudet, yritykset, julkinen talous, kansantalous). Lausunnossa arvioidaan myös sitä, ovatko hallituksen esityksen perustelut kestäviä ja läpinäkyviä tietopohjan näkökulmasta.

Keskeiset kysymykset

  • Onko tunnistettu keskeiset kustannukset ja hyödyt ja onko esitetty niiden suuruusluokka?
  • Mitä muita olennaisia vaikutuksia esitykseen mahdollisesti liittyy (yhteiskunnalliset vaikutukset ja viranomais- ja ympäristövaikutukset)?
  • Onko kuvattu kustannusten ja hyötyjen ja muiden vaikutuslajien kohdistuminen kohderyhmittäin?
  • Onko kuvattu keskeiset vaikutusmekanismit ja -kanavat?
  • Onko esitetty mitä epävarmuustekijöitä arvioihin liittyy?

Lausunnot