Tehtävät ja toimintatavat

Lausunnot hallituksen esitysluonnoksista

Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto voi antaa lausuntoja myös muiden säädösluonnosten vaikutusarvioinneista, kuten merkittävistä asetustasoisista säännöksistä tai EU-lainsäädäntöön liittyvistä vaikutusarvioinneista. Neuvoston tehtävänä ei ole tehdä vaikutusarviointeja, vaan se arvioi laadittuja arviointeja ja tekee niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Neuvosto antaa vuosittain noin 20–30 lausuntoa.

Lainsäädännön valmistelussa vaikutusten arviointi tuottaa tietoa erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista. Tavoitteena on, että päätöksentekijöille annetaan luotettavaa tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Hyvä vaikutusten arviointi parantaa lainsäädännön laatua.

Neuvosto on työssään itsenäinen ja riippumaton. Neuvosto valitsee ne hallituksen esitykset, joista se antaa lausuntonsa. Arviointineuvoston työ perustuu jo annettuun ja täydentyvään lainvalmistelun ja säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjeistukseen.

Arvioinnit eivät sido ministeriötä. Jos hallituksen esitys on ollut lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltävänä, siitä tehdään merkintä hallituksen esitykseen kohtaan asian valmistelu. Esityksessä on myös mainittava, miten arviointineuvoston lausunto on otettu huomioon. Neuvoston antamat lausunnot ovat julkisia.

Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi, kuinka säädösehdotusten vaikutuksia on arvioitu. Arviointineuvostolla on tarkastelussaan kokonaisvaltainen näkökulma, eli se ottaa huomioon lausunnoissaan taloudelliset vaikutukset, viranomais- ja ympäristövaikutukset sekä muut yhteiskunnalliset vaikutukset. 

Arviointineuvosto voi myös tehdä aloitteita lainvalmistelun laadun kehittämiseksi sekä säädösten tultua voimaan arvioida, ovatko lainsäädännön vaikutukset toteutuneet arvioidusti. Neuvosto antaa vuosittain raportin toiminnastaan.

Hallituksen esityksen toimittaminen arvioitavaksi

Hallituksen esitysluonnos toimitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ([email protected]) ja neuvoston sihteeristölle: Meri Virolainen, Antti Moisio, Annika Collin ([email protected]). Arvioitavaksi toimitettavan esitysluonnoksen tulee olla mahdollisimman valmis versio, jolloin siihen on tehty myös lausuntokierroksen perusteella tarvittavat muokkaukset. Arvioitavaksi toimitettu esitysluonnos on julkinen. Arviointineuvoston noin neljän viikon käsittelyaika alkaa, kun esitys on saapunut kirjaamoon. Käsittelyaika on tapauskohtainen ja riippuu esityksen laajuudesta ja arviointineuvoston työtilanteesta.

Yhteistyö hallinnon kanssa

Lainsäädännön arviointineuvosto ja kansliapäällikkökokous käyvät vuoropuhelua lainvalmistelun laadun kehittämisestä. Neuvosto kuulee kansliapäällikkökokousta hallinnon tärkeinä pitämistä hankkeista ja arviointineuvosto puolestaan informoi kansliapäällikkökokousta lainsäädännön kehittämisen yleisistä havainnoista.

Arviointineuvosto ja sen sihteeristö tapaavat säännöllisesti hallinnon edustajia. Tapaamisissa ministeriöiden edustajien kanssa on tyypillisesti tuotu esiin arviointineuvoston havaintoja lainvalmistelusta ja vaikutusarvioinneista yleisellä tasolla. Lisäksi on saatu jonkin verran palautetta neuvoston toiminnasta ja lausunnoista yleisesti.

Arviointineuvoston sihteeristö on osallistunut säännöllisesti säädösten sujuvoittamisryhmän kokouksiin kuluvana ja edellisenä vaalikautena. Hiljattain perustetun vaikutusarvioinnin osaamisverkoston puheenjohtajana toimii arviointineuvos. Arviointineuvokset ovat myös asiantuntijajäseninä mukana vaikutusarviointiohjeiden uudistamisessa. Arviointineuvokset ovat osallistuneet myös lainvalmistelun kehittämisryhmän toimintaan asiantuntijajäsenenä. Arviointineuvosto oli lisäksi edustettuna oikeusministeriön työryhmässä, joka valmisteli uudet ohjeet hallituksen esitysten laatimiseksi (HELO-työryhmä). 

Kansainvälinen yhteistyö

Lainsäädännön arviointineuvosto liittyi eurooppalaisten sisarelinten muodostamaan verkostoon RegWatchEuropeen heti toiminnan alussa kesällä 2016. RegWatchEuropen työssä on korostunut EU-vaikuttaminen ja yhteistyö OECD:n kanssa. Arviointineuvosto toimi RegWatchEuropen puheenjohtajamaana vuonna 2019.  Puheenjohtajuuskauden antia arvioitiin vuoden 2019 vuosikatsauksessa.

Arviointineuvoston puheenjohtaja Kostiainen ja neuvoston sihteeristö ovat osallistuneet moniin RegWatchEuropen toimintaan liittyviin tapaamisiin ja kokouksiin. Yhteistyö muiden eurooppalaisten neuvostojen kanssa on antanut arviointineuvostolle mahdollisuuden vertaisoppimiseen muilta neuvostoilta ja toisaalta lisännyt kontakteja kansainvälisiin paremman sääntelyn asiantuntijatahoihin.